Wojciech Pietrasiewicz

doradca podatkowy

Specjalizuję się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług. Doradzam organizatorom imprez, instytucjom kultury, wydawnictwom, artystom, ale również podmiotom z branży nieruchomościowej, informatycznej, finansowej. Od prawie 15 lat z sukcesami pomagam podatnikom w trakcie kontroli postępowań podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Usługi kulturalne online a VAT

Wojciech Pietrasiewicz25 czerwca 20204 komentarze

Z uwagi na obecną sytuację spowodowaną tzw. koronawirusem, usługi kulturalne online stały się coraz częstszą formą kontaktu z odbiorcami. W czasie pandemii instytucje kultury przenoszą spektakle do Internetu, nierzadko też warsztaty kulturalne odbywają się online przy pomocy popularnych komunikatorów.

Nowa formuła pracy i sprzedaży uczestnictwa w warsztatach pociąga za sobą określone trudności podatkowe – jak to zwykle bywa 😊

Usługi kulturalne online a usługa elektroniczna

W przypadku części treści udostępnianych online, świadczone w ten sposób usługi kulturalne online mogą zostać zaklasyfikowane jako usługi elektroniczne (art. 7 ust. 1 Rozporządzenia 282/2011).

Do usług elektronicznych zalicza się usługi (konieczne jest łączne spełnienie warunków):

 • świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej,
 • których świadczenie ze względu na ich charakter jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka,
 • ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe.

Z kolei katalog usług świadczonych drogą elektroniczną (wymieniony w załączniku do Rozporządzenia) wymienia m.in.:

 • uzyskiwanie dostępu do filmów i ich pobieranie;
 • odbieranie programów radiowych lub telewizyjnych rozpowszechnianych za pomocą sieci radiowej lub telewizyjnej, internetu lub podobnej sieci elektronicznej,  np. telewizja lub wideo na życzenie;
 • odbieranie programów radiowych lub telewizyjnych rozpowszechnianych za pomocą internetu lub podobnej sieci elektronicznej (streaming IP), chyba że są one nadawane jednocześnie z ich transmisją lub retransmisją za pomocą sieci radiowych lub telewizyjnych;
 • dostawę treści audio i audiowizualnych za pomocą sieci komunikacyjnych, które to treści nie są udostępniane przez dostawcę usług medialnych i nie są objęte jego odpowiedzialnością redakcyjną.

Zatem przynajmniej część usług kulturalnych takich jak udostępnianie przez Internet archiwalnych spektakli, może być usługą elektroniczną.

Uwaga na zagranicznych odbiorców

Jeśli świadczysz usługę elektroniczną na rzecz zagranicznych konsumentów, musisz uważać, w przypadku tych usług obowiązują szczególne zasady.

Miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych na rzecz nie-podatników jest miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu (art. 28k ust. 1 ustawy o VAT). Jednak usługi te możesz opodatkować VAT w Polsce jeśli:

 • masz siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności  tylko w Polsce (tylko w jednym państwie członkowskim),
 • świadczysz usługi elektroniczne na rzecz nie-podatników VAT z innych krajów niż Polska,
 • całkowita wartość usługa na rzecz nie-podatników VAT, nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego 42 000 zł (10 000 EUR w przypadku podmiotów z krajów innych niż Polska).

Jeśli spełniasz te warunki, możesz opodatkować VAT swoje usługi elektroniczne w Polsce. Jeśli nie, musisz rozważyć rejestrację dla potrzeb VAT w kraju odbiorcy usługi, albo stosowanie procedury VAT-MOSS. W uproszczeniu polega ona na składaniu deklaracji VAT w Polsce na potrzeby rozliczeń VAT należnego w innych państwach członkowskich. Podstawowe informacje o VAT-MOSS znajdziesz tutaj.

Musisz więc pamiętać, że jeśli zaczynasz świadczyć usługi elektroniczne, konieczna jest weryfikacja skąd są Twoi odbiorcy. Możesz to zrobić choćby poprzez odpowiednią procedurę rejestracyjną wymaganą do dokonania płatności za Twoje usługi. Jeśli potrzebujesz porady, jak w Twojej sytuacji powinno wyglądać rozliczenia VAT od usług elektronicznych, po prostu napisz do mnie.

Warsztaty online – jaka stawka? 

O stawkach VAT w działalności kulturalnej wspominałem już kilka razy m.in. we wpisie Sprzedaż biletów 8% czy 23%?. Jednak działalność online to nowa okoliczność, którą musisz uwzględnić określając zasady jej opodatkowania.

Prowadzenie online warsztatów jest usługą świadczoną przez Internet. W wielu jednak sytuacjach świadczenie warsztatów online nie jest zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka. Internet jest jedynie formą kontaktu z odbiorcą usług. Dzieje się tak, w szczególności gdy Twoja instytucji prowadzi warsztat z udziałem prowadzących. Wydaje się, że nie są to jednak usługi elektroniczne.

Gdy warsztaty kulturalne prowadzone są online, a wykorzystywanie sieci byłoby ograniczone do użycia ich jako środka komunikacji między prowadzącym warsztaty, a uczestnikami, nie jest właściwe uznanie takich działań za usługę elektroniczną. Do zbliżonych konkluzji w zakresie uznania prowadzenia zajęć online za usługę elektroniczną doszedł również Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 20 listopada 2018 r. nr 0112-KDIL1-3.4012.600.2018.1.KS.

Wydaje się więc, że przynajmniej część warsztatów kulturalnych nie będzie usługą elektroniczną. Jednak to, czy będzie usługą wstępu jest również wątpliwe. Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje pojęcie wstępu wskazując m.in., że jest to „możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś”. W przypadku warsztatów online organy podatkowe mogą uznać, że nie spełniają one kryteriów usługi wstępu i są usługą kulturalną korzystającą ze zwolnienia z VAT. Na taką kwalifikację może wpłynąć właśnie forma udostępnienia tej usługi. Spodziewam się, że do czasu pojawienia się pierwszych wiążących informacji stawkowych, kwestia ta będzie budzić duże wątpliwości. Jeśli osiągasz istotne obroty z tego typu działalności, rozważ uzyskanie własnej wiążącej informacji stawkowej.

A jeśli potrzebujesz pomocy przy sporządzeniu wniosku, skontaktuj się ze mną.

Udostępnianie treści online

Jeśli udostępniasz odpłatnie swoje materiały archiwalne online, możesz świadczyć na rzecz swoich klientów usługi elektroniczne. Dotyczy to np. sprzedaży dostępu do archiwalnych spektakli koncertów, czy innych wydarzeń kulturalnych. W przypadku usług elektronicznych wyłączona jest możliwość stosowania obniżonej stawki VAT. Wynika to z art. 98 ust. 2 Dyrektywy 2006/112/WE. Stawki obniżone nie mają zastosowania do usług świadczonych drogą elektroniczną, z wyjątkiem usług określonych w załączniku III pkt 6 (m.in. sprzedaż e-booków). Zatem do usług elektronicznych w większości sytuacji musisz zastosować stawkę VAT 23%.

Musisz więc dokładnie zweryfikować, jakie usługi świadczysz i odpowiednio dostosować do nich stawkę. Jak widzisz, może to budzić sporo wątpliwości, sprawdź więc na ile Twoje usługi są automatyczne i nie wymagają udziału człowieka. Sprawdź czy mogą być usługami elektronicznymi. Zweryfikuj, czy są na liście wyłączeń z usług elektronicznych wynikającej z przepisów o VAT. Na koniec dostosuj stawkę VAT i zasady opodatkowania do właściwej usługi.

W razie wątpliwości, pomyśl o uzyskaniu wiążącej informacji stawkowej.

A ja już niedługo wracam do jednego z moich ulubionych wakacyjnych regionów – Dolny Śląsk 🙂 Oby pogoda dopisała!

usługi kulturalne online

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy podatkowej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 509 974 e-mail: wpietrasiewicz@mvptax.pl

Dziś postanowiłem napisać kilka słów o rozwiązaniach w zakresie zwolnienia z ZUS dla instytucji kultury przewidzianych w tzw. Tarczy 2.0 (Tarcza).

Tarcza to formalnie ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.).

Wprowadziła ona jedną istotną zmianę polegającą na rozszerzeniu kręgu podmiotów, które mogą skorzystać z ulgi z opłacania składek ZUS. Co więcej, ZUS udzielił istotnych z Twojej (instytucji kultury) perspektywy wyjaśnień.

Zwolnienia z ZUS dla instytucji kultury a Tarcza

Na wniosek płatnika składek zwalnia się z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek:

 • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
 • od 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,
 • od 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

– zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych (art. 31zo ust. 1 Tarczy).

Jeśli więc zgłosiłeś do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, to możesz uzyskać ulgę w zapłacie w/w składek w całości. Musisz jednak spełniać powyższe warunki.
Z kolei jeśli do ubezpieczeń społecznych zgłosiłeś od 10 do 49 ubezpieczonych, przysługuje Ci ulga w wysokości 50% z tytułu opłacania w/w składek (ust. 1a art. 31zo Tarczy).

Instytucja kultury a zwolnienia z ZUS

Na początku sam miałem wątpliwości, czy wskazane zwolnień mogą zastosować instytucje kultury. Z uwagą prześledziłem Tarczę, szukając w niej potencjalnych ukrytych wyłączeń z zastosowania zwolnienia dla instytucji kultury. Nie znalazłem takich przeciwwskazań. W międzyczasie ZUS wypowiedział się tym zakresie. ZUS zapytany, w szczególności o to, czy instytucje kultury mogą korzystać z ulgi wynikającej z art. 31zo Tarczy, udzielił odpowiedzi twierdzącej.

Całość odpowiedzi ZUS jest dostępna TUTAJ.

Zatem będąc instytucją kultury również może skorzystać ze zwolnienia ze składek na ubezpieczenie społeczne. Musisz jednak spełniać wszystkie ustawowe warunki, w szczególności:

 • złożysz dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami jesteś zwolniony z ich składania,
 • nie znajdowałeś się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i regulowałeś należności, w tym składki pobierane przez ZUS,
 • zgłosiłeś do ubezpieczeń społecznych do 49 ubezpieczonych.

Aby określić wszystkie warunki, które musisz spełnić, aby korzystać ze zwolnienia z ZUS dla instytucji kultury, musisz dokładnie przeanalizować przepisy w kontekście swojej sprawy. Jeśli potrzebujesz wsparcia, po prostu napisz do mnie.

Składki za marzec

Z uwagi na przedłużające się prace nad nową wersją Tarczy, mogło się zdarzyć, że Twoja instytucja zapłaciła już składki za marzec. Jako że zwolnienie dotyczy składek nieopłaconych składek, pojawił się praktyczny problem, który ustawodawca postanowił rozwiązać.

Wprowadził bowiem szczególny mechanizm postępowania w takim przypadku. Zapewnił w ten sposób możliwość skorzystania ze zwolnienia z ZUS ze składek za marzec, nawet gdy Twoja instytucja opłaciła już składki za ten miesiąc. Wskazuje na to art. 113 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Wskazany przepis zwalnia  z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 r., także wówczas gdy należności te zostały opłacone. Opłacone należności z tytułu składek podlegają zwrotowi.

Upraszczając, jeśli Twoja instytucja spełnia warunki zwolnienia i złożysz wniosek o zwolnienie ze składek za trzy miesiące (marzec, kwiecień, maj), a Twoja instytucja zapłaciła składkę za marzec, możesz wnioskować do ZUS o wypłatę nadpłaconych środków najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień.

Musisz więc działać szybko. Wniosek ten można złożyć chociażby elektronicznie przez PUE ZUS (wniosek EZS-P).

Coraz trudniej wytrzymać w zamknięciu. Ale takie obrazki ze spacerów mogą choć trochę poprawić humor. Szkoda, że to nie mój spacer…..

Miłego dnia!

Zwolnienia z ZUS dla instytucji kultury

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy podatkowej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 509 974 e-mail: wpietrasiewicz@mvptax.pl

Wielkanocne życzenia

Wojciech Pietrasiewicz10 kwietnia 2020Komentarze (0)

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych chciałbym złożyć Ci najserdeczniejsze życzenia spokojnych i radosnych Świąt.

Życzę Ci, aby świąteczny okres był czasem odpoczynku i refleksji.

Życzę Ci również, aby ten trudny czas skończył się jak najszybciej.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy podatkowej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 509 974 e-mail: wpietrasiewicz@mvptax.pl

Przedłużenie terminu na złożenie CIT

Wojciech Pietrasiewicz31 marca 20203 komentarze

Przedłużenie terminu na złożenie CIT stało się faktem. Opublikowano już bowiem rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Link do treści rozporządzenia znajdziesz tutaj.

Dziś przedstawię Ci na jakich zasadach działa to przedłużenie.

Przedłużenie terminu na złożenie CIT – zasada

Do 31 maja 2020 r. złożysz CIT-8 za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r. w tym samy terminie dokonasz zapłaty kwoty należnego podatku. W tym przypadku, jeśli chcesz skorzystać z opcji przedłużenia terminu na złożenie CIT, nie musisz spełniać dodatkowych warunków. Możesz po prostu złożyć swoje zeznanie później – do 31 maja 2020 r.

Zeznanie do 31 lipca 2020 r.

Jeżeli jednak całość Twoich dochodów korzysta ze zwolnienia z CIT na podstawie art. 17 ustawy o CIT, Twój termin na złożenie CIT-8 będzie dłuższy. Możesz to zrobić do 31 lipca 2020 r. Dochody wielu instytucji kultury są w całości zwolnione z CIT, mogą więc teoretycznie złożyć CIT w tym terminie. Pamiętaj jednak, że jakikolwiek dochód opodatkowany (np. przeznaczenie dochodu na inne cele niż zwolnione) spowoduje, że lipcowy termin nie ma zastosowania.

Wydłużony termin możesz również stosować, gdy Twoje przychody z działalności pożytku
publicznego stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów uzyskanych w roku podatkowym. Twój rok podatkowy objęty preferencją może się kończyć najpóźniej 31 marca 2020 r.

Co ze sprawozdaniami?

Termin na złożenie sprawozdań ma również zostać wydłużony. Taki wniosek wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji. Nie dotarłem jeszcze do Dziennika Ustaw z rozporządzeniem, ale dziś powinno być opublikowane. Link do projektu znajdziesz tutaj.

W świetle rozporządzenia terminy na złożenie sprawozdania finansowego przedłuża się o trzy miesiące.

Na koniec moja uwaga. Szkoda, że Minister Finansów tak późno sfinalizował te rozporządzenia. Część instytucji musi w ogromny stresie sfinalizować i przesłać sprawozdania i deklaracje. A można było wszystkim oszczędzić nieco nerwów w tym czasie.

Mam też nadzieję, że już niedługo skończy się praca z domu i będziemy  mogli wrócić do tego, co lubimy najbardziej. 🙂

Przedłużenie terminu złożenia CIT

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy podatkowej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 509 974 e-mail: wpietrasiewicz@mvptax.pl

Wielkimi krokami zbliża się czas na sprawozdania finansowe instytucji kultury 2020 r. Na razie proponowane przez MF rozwiązania antykryzysowe związane z pandemią nie dają na razie gwarancji, że termin na wysłanie sprawozdań zostanie przedłużony.

Sprawozdania finansowe instytucji kultury 2020

Rok temu we wpisie Czy instytucje kultury muszą przekazywać sprawozdania w formie elektronicznej? przedstawiłem zasady składania sprawozdań.

Minął rok i okazuje się, że zasady te uległy zmianie. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek jak je przygotować i gdzie należy je złożyć.

Nowe przepisy stosuje się do sprawozdań finansowych przekazywanych od dnia wejścia w życie zmian, a więc od 1 stycznia 2020 r. Zatem instytucje kultury już teraz składają sprawozdania finansowe według nowych zasad.

Sprawozdanie w formie pliku

Sprawozdania za 2019 r. musisz przygotować w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministra Finansów. Obowiązek te wynika z art. 27 ustawy o CIT i art. 45 ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie musisz więc złożyć w formie pliku ustrukturyzowanego. Nie wystarczy już dowolna forma elektroniczna.

Strukturę logiczną, według której musisz składać sprawozdanie finansowe, znajdziesz tutaj. Pamiętaj jednak, że do sporządzenia swojego sprawozdania zazwyczaj wykorzystasz swoje oprogramowanie księgowe.

Gdzie i kiedy składasz sprawozdania finansowe?

Sprawozdanie składasz elektronicznie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (art. 27 ust. 2 ustawy o CIT).

Sprawozdanie finansowe musisz podpisać elektronicznie. Sprawozdanie możesz więc opatrzyć:

 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • podpisem z zastosowaniem profilu zaufanego,
 • podpisem osobistym.

Opóźnienie terminu złożenia sprawozdania finansowego instytucji kultury?

W związku z epidemią koronawirusa trwają prace nad ułatwieniami dla podatników. Chodzi o Projekt z dnia 21 marca 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Jednym z narzędzi wsparcia ma być wydłużenie terminu złożenia sprawozdań finansowych. Może ono obejmować również i podmioty prowadzące działalność kulturalną i rozrywkową. Projekt przewiduje uprawnienie dla Ministra Finansów do przedłużenia szeregu terminów sprawozdawczych, w tym tych dotyczących sprawozdań finansowych.

Na 23 marca 2020 r. nie ma jeszcze konkretnych rozwiązań dotyczących tej kwestii. Warto jednak śledzić postęp prac legislacyjnych nad tą ustawą. Jeśli ustawodawca się pośpieszy może ułatwić Tobie i innym podatnikom w trudnej sytuacji wywiązanie się choć z szczęści obowiązków podatkowych.

***

A na koniec jeszcze jedna pocztówka z Akropolu. Tym razem Parthenon.

Sprawozdania finansowe 2020

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy podatkowej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 509 974 e-mail: wpietrasiewicz@mvptax.pl