Wojciech Pietrasiewicz

doradca podatkowy

Specjalizuję się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług. Doradzam organizatorom imprez, instytucjom kultury, wydawnictwom, artystom, ale również podmiotom z branży nieruchomościowej, informatycznej, finansowej. Od prawie 15 lat z sukcesami pomagam podatnikom w trakcie kontroli postępowań podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Sponsoring, darowizna a podatki

Wojciech Pietrasiewicz25 kwietnia 20192 komentarze

Dziś kilka słów o kwestiach bardzo istotnych w działalności kulturalnej i rozrywkowej takich jak sponsoring, darowizna, umowy barterowe.

A do tego w nietypowej formie 😊

Na zaproszenie mec. Anity Kozek-Kapuścińskiej prowadzącej bloga Prawo chroni sztukę – http://prawochronisztuke.pl/ porozmawialiśmy o najważniejszych kwestiach podatkowych takich form współpracy jak sponsoring, darowizny, umowy barterowe.

Zapraszam do lektury 😊

Dlaczego umowa sponsoringu jest atrakcyjna pod względem podatkowym?

Atrakcyjność umowy sponsoringu wynika przede wszystkim z możliwości zaliczenia wynagrodzenia uiszczanego przez Spółkę na rzecz instytucji kultury, fundacji lub stowarzyszenia do kosztów uzyskania przychodu. Nabywając w ramach sponsoringu konkretne świadczenia o charakterze promocyjnym czy marketingowym, sponsor stosunkowo łatwo może wykazać związek takich wydatków ze swoją działalnością gospodarczą oraz ich poniesienie w celu uzyskania przychodu, zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodu. A takie wymogi zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu stawia przed podatnikiem ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15 ust 1. Ustawy o CIT). Analogiczne zasady dotyczą osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (art. 22 ust. 1 Ustawy o PIT)

Warto pamiętać, że świadczenia wykonywane w ramach umów sponsoringowych stanowią usługi niematerialne. Dlatego, aby bezpiecznie zaliczyć wydatki ponoszone na podstawie takich umów do kosztów uzyskania przychodu, sponsor musi posiadać dowody potwierdzające faktyczne wykonanie usług objętych umową. Typowe dowody, które warto gromadzić w przypadku nabywania usług sponsoringowych to dokumentacja fotograficzna, filmowa lub inna potwierdzająca np. ekspozycję logo sponsora w ramach działań sponsoringowych, czy dowody na przeprowadzenie ustalonych w umowie działań marketingowych. W przypadku większych przedsięwzięć zdarza się, że sponsorowany przygotowuje szczegółowy raport dotyczący wykonania świadczeń ustalonych w umowie.

Jaka jest różnica w podatkach między sponsoringiem rzeczowym a pieniężnym?

Sponsoring rzeczowy ma miejsce, gdy sponsor przekazuje produkty lub towary (np. dzieło sztuki na rzecz galerii, eksponaty do muzeów, towary niezbędne do realizacji projektów kulturalnych) w zamian za usługi objęte umową sponsoringu.

Sponsoring pieniężny/finansowy ma miejsce, gdy dochodzi do przekazania środków pieniężnych w zamian za określone świadczenia promocyjne wynikające z umowy sponsoringowej. Przykładowo, w zamian za tytuł Partnera danego wydarzenia oraz umieszczenia logo sponsora w materiałach wydarzenia, sponsor przekazuje pewną sumę pieniędzy.

Podstawowa różnica pomiędzy ww. typami sponsoringu dotyczy zasad rozliczania VAT i fakturowania.
W przypadku sponsoringu pieniężnego udostępniający świadczenie marketingowe będzie zobowiązany do wystawienia faktury VAT na swoje usługi i zadeklarowania podatku należnego. Natomiast sponsor jest zobowiązany do przekazania wynagrodzenia za wykonane usługi w ramach umowy sponsoringu.

W przypadku sponsoringu rzeczowego, obie strony muszą wystawić faktury VAT. Sponsor wystawia fakturę na dostawę towarów/świadczenie usług na rzecz sponsorowanego, natomiast sponsorowany na świadczenie usług określonych w umowie sponsoringu.

Dalszą część wywiadu przeczytaj na blogu mec. Anity Kozek-Kapuścińskiej Prawo chroni sztukę 🙂

Na zakończenie podzielę się z Tobą miłą wiadomością. W zeszłym tygodniu w XIII Rankingu Doradców Podatkowych Rzeczpospolitej uzyskaliśmy dwie nagrody i trzy wyróżnienia. Kapituła rankingu doceniła naszą działalność pro bono i młode talenty. Dodatkowo, nasi prawnicy zostali wyróżnieni w kategoriach Postępowania, Ceny transferowe i PIT.

Ranking Doradców Podatkowych

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy podatkowej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 509 974 e-mail: wpietrasiewicz@mvptax.pl

Wielkanocne Życzenia

Wojciech Pietrasiewicz19 kwietnia 2019Komentarze (0)

Za oknem piękna pogoda, a przed nami świąteczny czas.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych chciałbym złożyć Ci najserdeczniejsze życzenia spokojnych i radosnych Świąt  spędzonych w miłej, rodzinnej atmosferze.

Życzę Ci, aby świąteczny okres był czasem odpoczynku i refleksji.

A po Świętach do zobaczenia na blogu 🙂

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy podatkowej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 509 974 e-mail: wpietrasiewicz@mvptax.pl

W marcu prawie zawsze mam najwięcej pracy. Zeznania roczne, sprawozdania finansowe, raportowanie z zakresu cen transferowych, często spory podatkowe to kwestie, którymi zajmuję się na co dzień. Sporo spraw dotyczy również procedur dochowania należytej staranności dla potrzeb poboru podatku u źródła. Kwestię te poruszałem we wpisie Podatek u źródła – należyta staranność.

W tym czasie otrzymuję też sporo pytań również od czytelników bloga.

Ostatnio napisała do mnie Pani Danuta, pytając czy instytucja kultury może być małym podatnikiem? Oznaczałoby to możliwość stosowania preferencyjnej stawki CIT. Co ciekawe, Pani Danuta otrzymała rozbieżne odpowiedzi w infolinii Krajowej Informacji Podatkowej i od Jej szkoleniowca.

Skoro mamy rozbieżne opinie, to dodam kilka słów od siebie 🙂

Czy instytucja kultury może być małym podatnikiem?

Od rozstrzygnięcia tej kwestii zależy to, czy instytucja kultury może stosować 9% stawkę CIT.

Czy może?

Sprawdźmy najpierw w przepisach.

Stawka 9% ma zastosowanie do podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych – w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły 1 200 000 euro. Kwota ta jest przeliczana na złote według średniego kursu ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego.  Kwotę tę zaokrągla się  do 1000 zł. (art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – ustawa o CIT).

Jednocześnie stawkę stosują podatnicy, którzy mają status małego podatnika (art. 19 ust. 1d ustawy o CIT). Jest jeszcze kilka dodatkowych ograniczeń, ale nie mają one teraz większego znaczenia.

Definicję małego podatnika znajdziesz w art. 4a pkt 10 ustawy o CIT. Są nim podatnicy, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro.

Jeżeli więc spełniasz oba wskazane kryteria, moim zdaniem, nie ma przeszkód aby korzystać z 9% stawki CIT.

Dochód na cele działalności statutowej

Pamiętaj jednak, że stawka 9% ma tylko zastosowanie do dochodu, który nie korzysta ze zwolnienia.

Zwolniony z podatku jest dochód podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Jeżeli więc dochód ze sprzedaży towarów przez instytucję kultury lub organizację pozarządową jest przeznaczony na wskazane wyżej cele statutowe – korzysta ze zwolnienia. Pamiętaj o tym, jeśli sprawdzasz czy Twój dochód jest zwolniony, czy opodatkowany.

Warto dodać, że zwolnienie to obejmuje również sytuację, gdy instytucja otrzymuje towar, który następnie sprzedaje. Musi oczywiście przeznaczyć wpływy ze sprzedaży na cele statutowe. Takie stanowisko potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie, którą miałem przyjemność prowadzić. Więcej informacji na ten temat znajdziesz we wpisie Darowizna nieruchomości na cele statutowe.

A za oknem wiosna!

mały podatnik

Wiosna!

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy podatkowej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 509 974 e-mail: wpietrasiewicz@mvptax.pl

Deklaracje CIT-8 składane do października

Wojciech Pietrasiewicz01 kwietnia 2019Komentarze (0)

W zeszłym tygodniu nie miałem nawet chwili wytchnienia. Najpierw przesłuchania, potem pomoc klientom ze składaniem deklaracji CIT. Stąd nie miałem nawet chwili na nowe wpisy. A przecież sama końcówka zeszłego tygodnia, przyniosła sporo nowych informacji. Chodzi przede wszystkim o nowe deklaracje CIT-8 oraz wydłużenie terminu ich składania.

Dziś nadrabiam zaległości.

Nowe deklaracje CIT-8

To nie prima aprilis.

W ostatniej chwili Minister Finansów wprowadził nowe wzory deklaracji. Od 27 marca 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie  wprowadzające m.in. nowe deklaracje CIT-8, CIT-8/O, czy CIT-8/BR. To rozporządzenie z 21 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Rozporządzenie zostało opublikowane 26 marca 2019, a weszło w życie już następnego dnia.

Na szczęście nie musisz już teraz składać deklaracji CIT-8 według nowego wzoru.

Rozporządzenie przewiduje, że możesz złożyć CIT-8 za 2018 r. na starym wzorze do 1 kwietnia 2019 r. Nie ma więc przeszkód, aby jeszcze dziś złożyć deklarację na starym wzorze:)

Tekst rozporządzenia znajdziesz tutaj.

Deklaracja CIT-8 składana do końca października 2019

Drugą ważną wiadomością jest wydłużenie terminu do składania deklaracji dla podatników zwolnionych od CIT. Może więc dotyczyć niektórych instytucji kultury, fundacji i stowarzyszeń. Termin do złożenia deklaracji został wydłużony do 31 października 2019 r.

Prawo do skorzystania z wydłużonego terminu do składania deklaracji jest jednak uzależnione od spełnienia kilku warunków. Jeśli chcesz składać deklarację CIT-8 do 31 października 2019 r., musisz:

  • składać deklarację za rok rozpoczynający się po 31 grudnia 2017 r., a kończący się przed 1 lipca 2019 r.,
  • wykonywać wyłącznie czynności zwolnione z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT,
  • nie być zobowiązanym do składania szeregu deklaracji i informacji deklaracji lub informacji, o których mowa w art. 35 ust. 10, art. 38 ust. 1a i 1b, art. 39 ust. 1-4, art. 42 ust. 1a-4, art. 42a ust. 1 i art. 42e ust. 5 i 6 ustawy o PIT.

Wydaje się, że wiele instytucji kultury i organizacji pozarządowych może spełnić pierwsze dwa warunki.

Aby korzystać z wydłużonego terminu na złożenie deklaracji CIT, należy jednak ustalić, czy nie musisz składać którejś z wskazanych wyżej deklaracji i informacji. Są one związane z wypłacaniem należności i obowiązkami informacyjnymi w PIT w tym zakresie.

Tekst rozporządzenia znajdziesz tutaj.

A poniżej ruiny zamku w Ząbkowicach Śląskich – XVI-wieczornego renesansowego zamku. Wymaga on renowacji w szerokim zakresie, ale może być jednym z przystanków na szlaku zamków i twierdz Dolnego Śląska.

deklaracje CIT-8

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy podatkowej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 509 974 e-mail: wpietrasiewicz@mvptax.pl

Wprowadzone od 1 stycznia 2019 r. nowe przepisy w zakresie podatku u źródła stawiają przed Tobą zupełnie nowe wyzwania. Czy musisz weryfikować zagranicznych kontrahentów? Jak dochować należytej staranności, aby uniknąć przykrych konsekwencji podatkowych? Dziś odpowiem na kilka najważniejszych pytań dotyczących zmienionych przepisów o podatku u źródła (WHT).

W działalności kulturalnej i rozrywkowej kontrakty zagraniczne zdarzają się bardzo często. Kupujesz licencje, płacisz honoraria artystom zagranicznym, wynajmujesz auto za granicą. Do tego dochodzą płatności na rzecz Facebooka, czy Google. Zawsze w takich sytuacjach musisz zastanowić się, czy masz obowiązek pobrania podatku u źródła.

Od 1 stycznia 2019 r. czeka Cię kilka dodatkowych wyzwań.

A teraz ich krótkie podsumowanie.

Zaczynamy…

Należyta staranność – czy musisz weryfikować zagranicznych kontrahentów?

W działalności kulturalnej i rozrywkowej może się zdarzyć, że płacone przez Ciebie wynagrodzenia będą zwolnione z WHT lub zastosowanie znajdzie obniżona stawka podatku. Ta pierwsza sytuacja może się zdarzyć np. gdy wydarzenie odbywa się w ramach wymiany kulturalnej lub gdy jest ono finansowane ze środków publicznych. Ta druga sytuacja może dotyczyć choćby niektórych licencji. Źródłem Twoich przywilejów zazwyczaj są odpowiednie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Do tej pory do ich stosowania zazwyczaj wystarczał certyfikat rezydencji odbiorcy płatności. Czasem potrzebne były dodatkowe dokumenty.

Od 1 stycznia 2019 r., jeśli chcesz stosować zwolnienie lub obniżoną stawkę WHT, musisz dochować należytej staranności przy weryfikacji warunków zwolnienia lub obniżonej stawki.

Co to w praktyce oznacza?

Moim zdaniem, musisz dokładniej weryfikować zagranicznych kontrahentów, na rzecz których dokonujesz płatności. Tylko wtedy możesz bezpiecznie stosować zwolnienie lub obniżoną stawkę WHT.

Podatek u źródła – należyta staranność

Przepisy nie dają Ci jednoznacznych wskazówek, jak dochować należytej staranności. Pewne sugestie pojawią się w toku konsultacji nowych przepisów prowadzonych przez Ministra Finansów. Ich efektem ma być wydanie oficjalnych objaśnień nowych przepisów.

Dotychczasowe informacje sugerują, że organy mogą oczekiwać od Ciebie wypracowanych procedur weryfikacji Twoich kontrahentów. Wskazuje się również, że weryfikacja statusu kontrahenta przez niezależnego badającego może być dowodem na dochowanie należytej staranności.

Co musisz zrobić, aby dochować należytej staranności?

Myślę, że pewne minimalne czynności można podsumować w kilku punktach:

  • upewnij się, że masz oryginalny certyfikat rezydencji podatkowej odbiorcy płatności,
  • sprawdź, czy odbiorca płatności jest jej rzeczywistym odbiorcą, a nie jedynie pośrednikiem,
  • zweryfikuj, czy odbiorca płatności faktycznie prowadzi działalność w kraju, z którego masz certyfikat rezydencji oraz czy dysponuje stosownymi narzędziami, aby prowadzić tam działalność,
  • w razie wątpliwości, poproś specjalistę o zbadanie, czy Twój kontrahent spełnia wskazane kryteria,
  • zwróć szczególną uwagę na umowy z agentami i innymi pośrednikami.

Dodatkowo, warto zweryfikować Twoje umowy. Moim zdaniem powinny zawierać oświadczenia odbiorców płatności co do ich rezydencji i bycia ostatecznym beneficjentem płatności.

Pamiętaj, że moje sugestie nie wynikają z treści przepisów. Są raczej przewidywaniem wymogów stawianych przez organy podatkowe w nowej rzeczywistości podatkowej. Możesz oczekiwać, że część informacji i wymogów dochowania należytej staranności znajdzie się w Objaśnieniach podatkowych Ministra Finansów.

Procedura weryfikacji kontrahentów

Jeśli u Ciebie decyzje dotyczące zaangażowania zagranicznych kontrahentów podejmuje niezależnie wiele rożnych osób, musisz zadbać o to, aby każda z tych osób miała świadomość nowych obowiązków związanych z weryfikacją kontrahentów.

Pomoże Ci w tym formalne wskazanie wszystkim osobom odpowiedzialnym za kontraktowanie podmiotów zagranicznych co muszą zrobić, aby ich prawidłowo zweryfikować. Zyskasz w ten sposób dodatkowy argument, że dochowujesz należytej staranności weryfikując możliwość zastosowania zwolnienia lub obniżonej stawki WHT.

Jak to zrobić?

Musisz wypracować listę czynności, które każda osoba będzie musiała wykonać, aby skutecznie zawrzeć i wykonać umowę z zagranicznym kontrahentem (artystą, teatrem, orkiestrą, licencjodawcą).

Pomoże Ci wskazana powyżej lista 🙂

A jeśli potrzebujesz pomocy, po prostu napisz do mnie.

Kopia certyfikatu rezydencji do 10.000 zł

Druga ważna zmiana dotyczy certyfikatów rezydencji podatkowej. Ich pozyskiwanie stanowi często duże wyzwanie. Do tego dochodzą wątpliwości odnośnie ważności certyfikatu elektronicznego. Wspominałem o tym we wpisie Elektroniczne certyfikaty rezydencji.

Wprowadzone przepisy umożliwiają stosowanie kopii certyfikatu (np. skan dokumentu, kserokopia), gdy kwota wypłacanych na rzecz tego samego podmiotu należności nie przekracza 10 000 zł w roku kalendarzowym. Dodatkowo informacje z kopii certyfikatu rezydencji nie mogą budzić uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

Jednocześnie organy podatkowe zmieniły nieco swe podejście w interpretacjach odnośnie uznawania certyfikatów elektronicznych. Zaczynają twierdzić, że np. PDF przesłany od odbiorcy płatności nie zawsze będzie mógł być uznany za oryginalny dokument.

Skutek może być taki, że do płatności niewielkich kwot wystarczy kopia certyfikatu. Natomiast jeśli dostajesz certyfikaty elektronicznie, organy podatkowe mogą próbować zakwestionować oryginalność przynajmniej części z nich.

Napiszę o tym nieco więcej przy innej okazji. Podobnie jak o innych zmianach w WHT choćby tych dotyczących obowiązkowego poboru podatku u źródła przy płatnościach powyżej 2.000.000 zł.

Moje szkolenia

Ostatnio dostałem od Was kilka maili dotyczących terminów i miejsc, gdzie prowadzę szkolenia ze zmian w podatkach. Jeśli szukasz tych informacji, warto zajrzeć na stronę Wydawnictwa Prawa dla Praktyków. To z nimi współpracuję przy szkoleniach otwartych. Najbliższe szkolenie odbędzie się w Warszawie 21 marca 2019 r. Więcej informacji o zapisach znajdziesz tutaj. Porozmawiamy wtedy również o należytej staranności. Jeśli będziesz na szkoleniu, pamiętaj, aby dać mi znać, że zaglądasz na Kulturalnie o podatkach 🙂

Na zakończenie kilka słów o niezwykle ciekawej wystawie, którą ostatnio odwiedziłem. Chodzi o Rolkę sztokholmską w Zamku Królewskim w Warszawie. Rolka na ponad 15 metrach papieru na płótnie pokazuje uroczysty wjazd do Krakowa orszaku ślubnego króla Zygmunta III i arcyksiężniczki Konstancji. Unikatowe dzieło – łup Szwedów z czasów potopu, ostatecznie został przekazany Zamkowi Królewskiemu. Rolka sztokholmska nie zachowała się w całości, ale nawet w obecnym kształcie zachwyca. Niestety nieprędko można będzie ją ponownie zobaczyć.

Poniżej próbka 🙂

Podatek u źródła - należyta staranność
Rolka sztokholmska

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy podatkowej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 509 974 e-mail: wpietrasiewicz@mvptax.pl