Wynagrodzenie za próby – 50% koszty

Wojciech Pietrasiewicz04 lipca 2018Komentarze (0)

Od dawna też otrzymuję sygnały o problemach ze stosowaniem 50% kosztów uzyskania przychodów, gdy instytucja kultury wypłaca wynagrodzenie za próby teatralne, czy próby wznowieniowe. Organy podatkowe kwestionowały możliwość zastosowania 50% kosztów od tej części wynagrodzenia. Niestety również orzecznictwo sądów administracyjnych nie wypracowało jednoznacznego stanowiska.

Sprawa nie jest niestety jednoznaczna, ale coraz więcej sygnałów wskazuje, że to negatywne stanowisko organów podatkowych ulega zmianie.

Wynagrodzenie za próby – pozytywne orzeczenie

Pierwsze pozytywne sygnały wskazujące, że jednak możesz stosować 50% koszty uzyskania przychodu do wynagrodzenia za próby pojawiły się w orzeczeniach sądowych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zakwestionował stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej, który w interpretacji wydanej instytucji kultury odmówił możliwości zastosowania 50% do wynagrodzenia za próby orkiestry. Sąd uznał, że zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu jest możliwe.

Sąd pokreślił, że:

„Próby sekcyjne, a także próby odbywające się w siedzibie lub w innym wyznaczonym przez pracodawcę miejscu oraz koncerty prowadzą do powstania artystycznego wykonania lub ustalenia utworu muzycznego. Efekt tej pracy, a zatem również prawo do majątkowych praw autorskich lub praw pokrewnych, jest, z mocy oświadczenia woli pracowników, przenoszony na pracodawcę. Zatem wydatek poniesiony na próby orkiestry z prawnopodatkowego punktu widzenia może być zakwalifikowany jako poniesiony w celu bezpośrednio uzyskania przychodu lub utrzymania źródła przychodów. Wobec powyższego w przedmiotowej sprawie skarżący wywiązując się z obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, może stosować koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% kosztów uzyskanego przychodu, pomniejszonego o potrącone należne składki na ubezpieczenie społeczne, których podstawę stanowi przychód, do części wynagrodzenia wypłacanego muzykom za udział w próbach, próbach sekcyjnych oraz w koncertach.”

(Wyrok WSA w Olsztynie z 16 lutego 2017 r., sygn. I SA/Ol 866/16).

Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. A sprawę ostatecznie rozstrzygnie Naczelny Sąd Administracyjny. Pamiętaj, że pojawiają się również wyroki ze stanowiskiem przeciwnym.

Pozytywna interpretacja

Jednocześnie pojawiły się sygnały, że administracja skarbowa zmienia stanowisko. Pojawiła się bowiem pozytywna interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (nr 0113-KDIPT2-3.4011.22.2018.2.AC). Potwierdziła ona możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia za próby teatralne.

We wniosku teatr wskazał, że w ramach umowy o pracę aktorzy muszą uczestniczyć w próbach teatralnych. Wynagrodzenie za próby jest częścią wynagrodzenia zasadniczego z umowy o pracę. Dodatkowo aktorzy uzyskają wynagrodzenie za występy według ustalonych stawek. Teatr zapytał, czy taka formuła rozliczeń uprawnia do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia za próby. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził taką możliwość.

Co istotne interpretacja została wydana już na gruncie nowych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r.

Czy to sygnał, że do rozliczeń instytucji kultury wraca normalność?

Mam nadzieję, że tak.

Ale biorąc pod uwagę zmienność stanowiska organów podatkowych oraz niepewność co do ostatecznego stanowiska sądów w sprawie stosowania 50% kosztów do  wynagrodzenia za próby, chyba warto rozważyć zabezpieczenie swoich rozliczeń własną interpretacją.

Jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie, po prostu napisz do mnie.

A poniżej Kościół Pokoju pw. Trójcy Świętej w Świdnicy. Unikalny zabytek sakralny znajdujący się na liście UNESCO.  Jest największą barokową drewnianą świątynią w Europie!

wynagrodzenie za próby

Już od niedzieli podzielona płatność stanie się naszą nową rzeczywistością.

Nieco wymuszoną, ale jednak.

Warto jednak zastanowić się, czy musisz ją stosować i ewentualnie kiedy warto ją stosować. W związku z tym dziś odpowiem na osiem, moim zdaniem najważniejszych pytań dotyczących podzielonej płatności.

Czym jest podzielona płatność?

Podzielona płatność w polskim wydaniu to mechanizm, który umożliwia nabywcy towarów i usług dokonać płatności kwot wynikających z wystawionej przez Ciebie faktury w następujący sposób:

 • kwota netto wpłynie na Twój rachunek podstawowy, który dotychczas był wykorzystywany do bieżących rozliczeń,
 • kwota VAT wpłynie na specjalnie utworzony rachunek VAT.

Co istotne kwotą na rachunku VAT możesz dysponować w bardzo ograniczony sposób, ale o tym za chwilę.

Jeżeli nabywca Twoich towarów lub usług postanowi zastosować mechanizm podzielonej płatności, będziesz mieć mniej środków do Twojej wyłącznej dyspozycji. Otrzymasz bowiem tylko kwotę netto, a kwotę VAT na rachunku VAT będziesz mógł wydatkować tylko w określony sposób.

Czy muszę stosować podzieloną płatność?

Nie. Póki co stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest dobrowolne.

W  praktyce zastosowanie tego mechanizmu mogą jednak na Tobie “wymusić” kontrahenci płacący podzieloną płatnością należności z wystawionych przez Ciebie faktur….

Komu bank otworzy rachunek VAT?

Jeśli czytasz mój wpis po 1 lipca 2018 r., to zapewne w swojej bankowości internetowej widzisz już odrębny rachunek VAT utworzony przez Twój bank do Twoich rachunków firmowych.

Będziesz posiadać rachunek VAT, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, jesteś rejestrowanym podatnikiem VAT i posiadasz rachunek firmowy. Bank otworzy tylko jeden rachunek VAT dla wszystkich rachunków bieżących prowadzonych na potrzeby działalności gospodarczej.

Co to w praktyce oznacza?

Jeśli nie masz rachunku firmowego, a swoje firmowe rozliczenia prowadzisz z rachunku osobistego, bank nie utworzy Tobie rachunku VAT. Twoi kontrahenci będą zmuszeni regulować należności z Twoich faktur na dotychczasowych zasadach. Potwierdza to Ministerstwo Finansów w swoich wyjaśnieniach.

W działalności kulturalnej i rozrywkowej, część podmiotów ma status podatnika VAT zwolnionego. Jeśli, prowadząc działalność kulturalną lub rozrywkową, masz status zarejestrowanego podatnika VAT zwolnionego, bank utworzy Tobie rachunek VAT i Twoi kontrahencie będą mogli regulować należności z wystawionych przez Ciebie faktur w formule podzielonej płatności.

Pewne wątpliwości dotyczą podatników VAT zwolnionych, którzy nie są zarejestrowani dla potrzeb VAT. Moim zdaniem, takie podmioty nie powinny posiadać rachunku VAT i podzielona płatność nie powinna mieć do nich zastosowania. Wynika to choćby z przepisów regulujących wymogi informacyjne dla komunikatu przelewu niezbędnego do dokonania zapłaty z zastosowaniem podzielonej płatności. Taki komunikat musi zawierać m.in. numer, za pomocą którego dostawca jest zidentyfikowany dla potrzeb VAT (art. 108 ust. 3 pkt 4 ustawy o VAT).

Jeśli nie jesteś podatnikiem VAT (czynnym lub zwolnionym) – masz spokój – podzielona płatności nie będzie Cię dotyczyć.

Jak dokonać podzielonej płatności?

Zapłaty w podzielonej płatności możesz dokonywać jedynie w przypadku należności w złotych. Jak informuje Ministerstwo Finansów przelewy walutowe nie będą dokonywane w formule podzielonej płatności (Odpowiedź MF z 20 marca 2018 r. na interpelację poselską nr 20263).

Płatność w mechanizmie podzielonej płatności następuje z zastosowaniem specjalnego komunikatu przelewu udostępnionego przez bank lub SKOK.

Aby dokonać zapłaty za kwotę faktury, na potrzeby komunikatu musisz podać następujące dane:

 • kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności;
 • kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto;
 • numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność;
 • numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

Następnie bank automatycznie przekaże środku odpowiadające kwocie netto na rachunek rozliczeniowy Twojego kontrahenta, zaś kwotę VAT – na jego rachunek VAT.

Musisz pamiętać, że jeżeli dana faktura obejmuje sprzedaż objętą różnymi stawkami VAT, musisz samodzielnie wyliczyć kwotę VAT i wskazać ją  dla potrzeb komunikatu przelewu.

Jak możesz wykorzystać środki, które wpłyną na rachunek VAT?

Zgromadzone na rachunku VAT środki możesz wykorzystać jedynie do:

 • zapłaty kwoty VAT z tytułu nabycia towarów lub usług na rachunek VAT dostawcy,
 • wpłaty kwoty należnego VAT na rachunek urzędu skarbowego.

Jak widzisz możliwości dysponowania środkami na rachunku VAT są bardzo ograniczone.

Jeśli więc otrzymujesz środki na rachunek VAT, chęć uruchomienia tych środków “wymusza” zapłatę w podzielonej płatności.

Pamiętaj, że masz możliwość przeksięgowania środków z rachunku VAT na Twój rachunek rozliczeniowy. Musisz jednak złożyć stosowny wniosek. Naczelnik urzędu skarbowego ma aż 60 dni na wydanie zgody (w formie postanowienia) na przekazanie środków na Twój rachunek rozliczeniowy. Oznacza to w praktyce, że Twoje środki na rachunku VAT mogą być przez dłuższy czas zamrożone. Do tej pory w momencie ich otrzymania od kontrahenta każdy mógł nimi swobodnie dysponować.

Jakie są korzyści ze stosowania podzielonej płatności?

Korzyści ze stosowania mechanizmu podzielonej płatności są ograniczone. Do wysokości kwoty VAT zapłaconej w formule podzielonej płatności organy nie zastosują:

 • sankcji w VAT,
 • odpowiedzialności solidarnej z dostawcą.

Ponadto, jeśli w deklaracji podatkowej wykazano kwotę podatku naliczonego, której co najmniej 95% wynika z otrzymanych przez Ciebie faktur zapłaconych w podzielonej płatności, do ewentualnych zaległości podatkowych nie stosuje się podwyższonych odsetek. Znajdą one jednak zastosowanie do zaległości w części przekraczającej dwukrotność kwoty podatku naliczonego wykazanej w złożonej deklaracji podatkowej.

Wskazane korzyści nie znajdą również zastosowania gdy faktura zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności:

 • została wystawiona przez podmiot nieistniejący;
 • stwierdza czynności, które nie zostały dokonane;
 • podaje kwoty niezgodne z rzeczywistością;
 • potwierdza czynności, do których mają zastosowanie przepisy art 58 i 83 Kodeksu cywilnego.

Wreszcie zastosowanie podzielonej płatności stanowi jedną z przesłanek dochowania należytej staranności w weryfikacji Twoich kontrahentów.

Czy warto stosować podzieloną płatność?

Jak widzisz, korzyści ze stosowania mechanizmu podzielonej płatności ograniczają się tylko do niestosowania przez organy części sankcji w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w Twoich rozliczeniach.

A jakie są wady tego rozwiązania?

Pojawiają się one, gdy otrzymujesz środki na swój rachunek VAT.

Już wiesz, że możliwości dysponowania środkami na rachunku VAT są bardzo ograniczone. W wielu sytuacjach spowoduje to, że środki, którymi obecnie możesz swobodnie dysponować, będą unieruchomione na rachunku VAT. Do tej pory jedynym realnym ograniczeniem Twojej swobody dysponowania środkami z otrzymanych należności była konieczność uiszczenia zobowiązania w VAT z dany okres rozliczeniowy.

Jeśli Twój kontrahent zapłaci Twoją należność w podzielonej płatności, środki odpowiadające kwocie VAT z wystawionej przez Ciebie faktury zostaną “unieruchomione” na rachunku VAT. Ich “odblokowanie” będzie możliwe tylko, gdy zapłacisz swoim kontrahentom swoje zobowiązania stosując podzieloną płatność lub wykorzystasz te środki do zapłaty VAT za dany okres rozliczeniowy. Możesz ewentualnie ubiegać się o ich przekazanie na Twój rachunek rozliczeniowy, ale musisz liczyć się z dosyć długim okresem oczekiwania na przeksięgowanie środków z rachunku VAT na Twój rachunek rozliczeniowy.

Wydaje mi się, że korzyści wynikające ze stosowania podzielonej płatności nie przewyższają wad tego rozwiązania. Podstawowym mankamentem podzielonej płatności jest zablokowanie części środków na rachunku VAT, co w wielu sytuacjach pogorszy płynność finansową podatników.

Znając dotychczasowe praktyki zwrotowe organów podatkowych, można spodziewać się, że przeksięgowanie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy nie będzie natychmiastowe.

Pamiętaj więc, że płacąc podzieloną płatnością pogarszasz płynność finansową współpracujących z Tobą kontrahentów. Podobnie jak zapłata w podzielonej płatności na Twoja rzecz ma negatywny wpływ na Twoja płynność.

Czy warto stosować ten mechanizm przy tak ograniczonych korzyściach?

Moim zdaniem, niekoniecznie.

O upowszechnieniu podzielonej płatności mogą jednak zadecydować największe podmioty, o ile zaczną powszechnie stosować ten mechanizm. Ich kontrahenci, chcąc uwolnić środki ze swoich rachunków VAT, mogą z kolei zacząć opłacać swoje zobowiązania w podzielonej płatności. W ten sposób mechanizm ten może objąć bardzo szeroki krąg podmiotów.

Taki zresztą jest zamiar Ministerstwa Finansów. Może on jednak pogorszyć płynność finansową wielu podatników, którzy ponoszą ciężar finansowy tego nowego rozwiązania.

Czy można zabezpieczyć się przed podzielona płatnością?

Tak. Wszystko jednak zależy od Twojej pozycji negocjacyjnej.

Dopóki zastosowanie podzielonej płatności jest dobrowolne, możesz jej unikać. Przede wszystkim skontaktuj się ze swoimi kontrahentami i ustal, czy zamierzają dokonywać płatności na Twoją rzecz z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Pamiętaj, że ten mechanizm ma na celu zabezpieczenie przed transakcjami z podmiotami, które mogą być zaangażowane w nadużycia VAT. Myślę, że możesz z łatwością przekonać swoich kontrahentów, że płatność Twoich faktur w podzielonej płatności nie jest uzasadniona.

Jeśli współpracujesz ze spółkami Skarbu Państwa, możesz mieć problem, aby przekonać je do niestosowania podzielonej płatności. Część z nich już zapowiedziała, że zastosuje ten mechanizm do wszystkich dokonywanych przez siebie płatności.

Możesz też przewidzieć stosowne postanowienia w Twoich umowach, które zabezpieczą Cię przed zapłatą z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Musisz jednak pamiętać, że zawarcie takich postanowień wymaga akceptacji drugiej strony. Możliwość uwzględniania takich postanowień, a także ich siła, zależy jednak od Twojej pozycji w negocjacjach z kontrahentami. Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu takich postanowień do Twoich umów, skontaktuj się ze mną.

 

A teraz zapomnij na chwilę o podzielonej płatności i przenieś myślami do Zamku Książ. 🙂

Jest to jedno z miejsc, które odwiedzam, gdy jestem na Dolnym Śląsku. Piękny zamek Hochbergów z ciekawą historią i tajemniczymi podziemiami, których funkcja do tej pory nie została jednoznacznie wyjaśniona. Do tego majowy Festiwal Kwiatów i Sztuki oraz wiele innych ciekawych wydarzeń, które odbywają się w zamku. Już jesienią prawdopodobnie udostępniony do zwiedzania będzie nowy odcinek zamkowych podziemi. Polecam!

Podzielona płatność

Nocy Muzeów ciąg dalszy

Wojciech Pietrasiewicz25 czerwca 2018Komentarze (0)

Czy pamiętasz moje wpisy dotyczące aspektów VAT organizacji Nocy Muzeów?

We wpisach Noc Muzeów 2018 a VAT oraz Noc Muzeów 217. A co z podatkami?  poruszałem kwestie stosowania prewspółczynnika w przypadku organizacji Nocy Muzeów. Ostatnio Minister Finansów oraz Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej prezentują rygorystyczne stanowisko nakazujące stosowanie prewspółczynnika do odliczania VAT związanego z organizacją Nocy Muzeów.

Dziś w Gazecie Prawnej ukazał się obszerny artykuł pt. Problem z VAT. Za rok bezpłatnej Nocy Muzeów może już nie być, w którym dziennikarze wskazują na problemy związane z bieżącym podejściem do rozliczeń prewspółczynnika.

Ciekawy tekst, w którym znajdziesz najnowsze interpretacje i orzeczenia dotyczące prewspółczynnika.

Znajdziesz tam również mój komentarz dotyczący tej kwestii 🙂

Czy podniesienie kwestii prewspółczynnika przez opiniotwórcze media wpłynie na podejście Ministerstwa Finansów do tego zagadnienia?

Chciałbym powiedzieć, że tak.

Nie sadzę jednak, aby tak się stało…

Wymiana kulturalna – kto ją potwierdza?

Wojciech Pietrasiewicz15 czerwca 2018Komentarze (0)

Czy pamiętasz mój wpis o przełomowym wyroku NSA w sprawie obowiązku posiadania formalnego potwierdzenia, że dane wydarzenie odbywa się w ramach wymiany kulturalnej pomiędzy krajami – stronami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?

Okazuje się, że pozyskanie takiego potwierdzenia nie jest proste!

Konieczne formalne potwierdzenie

We wpisie Płatności na rzecz artystów zagranicznych – wymiana kulturalna wskazywałem na wyrok NSA, który nakazywał uzyskanie formalnego potwierdzenia uprawnionego organu danego państwa, że wydarzenie odbywa się w ramach wymiany kulturalnej. NSA uznał, że:

“odstępstwo od obowiązków, ciążących na płatniku na mocy art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p., wynikać musi z wyraźnego upoważnienia, którym może być dopiero stwierdzenie przez właściwy organ państwa, że określony dochód zwolniony jest z opodatkowania (…) samo oświadczenie podatnika jest tu oczywiście niewystarczające.”

(Wyrok NSA z 19 marca 2018 r., sygn. II FSK 3636/15)

W zależności od umowy oznacza to konieczność pozyskania formalnego potwierdzenia od organu państwa rezydencji artysty lub państwa rezydencji organizatora wydarzenia.

Wymiana kulturalna – kto ją potwierdza?

Napisała do mnie Pani Aleksandra, która podzieliła się ze mną swoimi doświadczeniami w pozyskiwaniu zaświadczenia z Ministerstwa Kultury. Pani Aleksandra zwróciła się z prośbą o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt odbywania się wydarzenia w ramach wymiany kulturalnej. Jakie było jej zdziwienie, gdy przedstawiciel Ministerstwa odpowiedział, że “nie ma podstawy prawnej, by Ministerstwo zajmowało się podatkami.” Po kolejnych próbach i powołaniu się na powyższy wyrok, Ministerstwo prosiło o formalne stanowisko instytucji.

Muszę zmartwić przedstawicieli Ministerstwa Kultury, bo moim zdaniem mają oni obowiązek wydawania zaświadczeń potwierdzających, czy dane wydarzenie odbywa się w ramach wymiany kulturalnej, czy nie. Podstawą prawną takiego obowiązku jest w szczególności art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego.

A kto nie jest właściwszy w tej kwestii niż Minister Kultury?

Bardzo dziękuję Pani Aleksandro za tę informację i mam nadzieję, że sprawa zakończy się pozytywnie.

Jeśli masz swoje doświadczenia w pozyskiwaniu takich zaświadczeń, możesz podzielić się nimi w komentarzu do tego wpisu.

Albo napisz do mnie, a ja zrobię to za Ciebie 🙂

A poniżej jedno z wymarzonych miejsc do pracy 🙂 – okolice Kalenicy w Górach Sowich.

wymiana kulturalna

Noc Muzeów 2018 a VAT

Wojciech Pietrasiewicz07 maja 20184 komentarze

Zbliża się Noc Muzeów 2018 r. Uczestniczy w niej coraz więcej instytucji kultury, nie tylko muzeów. Powód jest prosty: przy tej okazji najłatwiej jest promować działalność Twojej instytucji.

Jeśli pamiętasz, rok temu poświęciłem kwestiom VAT związanych z działaniami instytucji kultury w ramach Nocy Muzeów osobny wpis: Noc Muzeów 2017. A co z podatkami?

W podatkach rok kalendarzowy to prawie rok świetlny 🙂 i dlatego od 2017 r. sporo się zmieniło. Przede wszystkim Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zmienił interpretację przepisów o VAT odnośnie organizacji Nocy Muzeów.

Nieodpłatny wstęp w Noc Muzeów

Pierwsze pytanie sprowadza się do tego, czy musisz opodatkować VAT nieodpłatny wstęp do obiektów w Noc Muzeów 2018.  Nieodpłatny wstęp w Noc Muzeów może być opodatkowany VAT jako świadczenie usług, jeśli jest świadczony:

 • na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, lub
 • do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Moim zdaniem umożliwienie publiczności nieodpłatnego wstępu do obiektów w Noc Muzeów nie podlega opodatkowaniu. Jest bowiem podejmowane do celów związanych z działalnością gospodarczą Twojej instytucji. Promocja instytucji w Noc muzeów ma przecież przyczynić do zwiększonej frekwencji w przyszłości.

Wydaje się, że organy podatkowe nie kwestionują na razie takie podejścia.  Muszę jednak przyznać, że ostatnio nie trafiłem na interpretacje indywidualne dotyczące tej kwestii. Sam również nie składałem takich wniosków dla swoich klientów.

Noc Muzeów 2018 – co z prewspółczynnikiem?

Jeśli chodzi o prewspółczynnik w ciągu ostatniego roku stanowisko organów podatkowych zmieniło się o 180 stopni. W tej chwili organy podatkowe niemal jednolicie uznają, że umożliwienie nieodpłatnego wstępu publiczności w Noc Muzeów jest przejawem działalności innej niż działalność gospodarcza dla potrzeb VAT. Stanowi więc podstawę do stosowania prewspółczynnika przy odliczaniu VAT związanego z wydatkami, których nie jesteś w stanie w całości przyporządkować do działalności gospodarczej.

“W rezultacie cel promocyjny podejmowanych przez Muzeum: imprez edukacyjnych dla dzieci o charakterze nieodpłatnym dzięki którym Muzeum realizuje cele związane z upowszechnianiem wśród dzieci wiedzy o kulturze, imprez plenerowych o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, w ramach których organizowane są wykłady, koncerty oraz warsztaty (np. „(…)”), konferencji naukowych/prelekcji, których tematyka nie jest bezpośrednio związana z odpłatną ofertą Muzeum, uczestnictwa Muzeum w imprezach i wydarzeniach o skali ogólnokrajowej („Noc Muzeów”, Europejskie Dni Dziedzictwa) oraz lokalnej („(…)”), a także w imprezach okolicznościowych (Dzień Dziecka) – wpisuje się w ogólną działalność statutową Muzeum i będzie służyć zarówno realizacji celów statutowych nieodpłatnych (upowszechnianie kultury w szerokim tego pojęcia znaczeniu, do których Muzeum jako instytucja kultury, zostało powołane), jak również działalności gospodarczej.” 

(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 stycznia 2018 r., nr 0112-KDIL1-1.4012.539.2017.1.MJ)

Nie zgadzam się z tym podejściem, ale musisz pamiętać, że niestosowanie prewspółczynnika w sytuacji, gdy wydatek dotyczy organizacji Nocy Muzeów, może wiązać się z ryzykiem zakwestionowania Twoich rozliczeń przez organy podatkowe. Wydaje się, że ostateczne rozstrzygnięcie tej kwestii należeć będzie do polskich sądów, a może nawet Trybunału Sprawiedliwości? Więcej informacji na temat orzeczeń sądowych dotyczących prewspółczynnika znajdziesz we wpisie Prewspółczynnik w instytucjach kultury

A może odpłatny wstęp?

Ostatnio zastanawialiśmy się z jedną z instytucji ,kultury, czy i w jaki sposób wprowadzić odpłatność za wstęp w Noc Muzeów 2018. Wtedy wstęp byłby działalnością odpłatną instytucji opodatkowana VAT. Jest już wprawdzie mało czasu, ale jeśli Twoja instytucja ma podobne wątpliwości, skontaktuj się ze mną – może podpowiem Ci ciekawe rozwiązanie.

Korzystając z długiego weekendu, nadrabiałem nie tylko zaległości w tworzeniu wpisów na mojego bloga :).

Odwiedziłem kilka pięknych miejsc na Dolnym Śląsku. Znam te tereny dosyć dobrze, ale za każdym razem trafiam do kolejnego ciekawego miejsca. Tym razem wraz z rodziną dotarliśmy do Nowej Rudy, gdzie zwiedziliśmy nieczynną już Dawną Kopalnię Nowa Ruda. Oprócz poznania historii kopalni i metod wydobywania węgla, podróżowaliśmy górniczym wagonikiem.  Wiemy też, co oznaczały poszczególne kolory górniczych kasków w kopalni.

Noc Muzeów 2018