Wojciech Pietrasiewicz

doradca podatkowy

Specjalizuję się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług. Doradzam organizatorom imprez, instytucjom kultury, wydawnictwom, artystom, ale również podmiotom z branży nieruchomościowej, informatycznej, finansowej. Od prawie 15 lat z sukcesami pomagam podatnikom w trakcie kontroli postępowań podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Świąteczne życzenia

Wojciech Pietrasiewicz24 grudnia 20212 komentarze

Dziś nie o podatkach, prawodawstwie podatkowym i organach podatkowych wysyłających pisma na ostatnią chwilę.

W imieniu własnym oraz całego zespołu Tax & Art pragnę złożyć Ci życzenia zdrowych i spokojnych Świat Bożego Narodzenia spędzonych, o ile to możliwe w tym pandemicznym czasie, w gronie rodziny i najbliższych. Życzę Ci, abyś w tym świątecznym okresie znalazł(a) czas na swoje pasje i to, co lubisz robić najbardziej.

Oby Nowy Rok, oprócz fatalnych zmian podatkowych, przyniósł nam pozytywne zmiany w otaczającej nas rzeczywistości i obdarował nas mnóstwem radosnych chwil.

Pozdrawiam Cię serdecznie

 

Świąteczne życzenia

VAT na usługi przewodnickie

Wojciech Pietrasiewicz22 listopada 2021Komentarze (0)

Kwestia VAT na usługi przewodnickie zawsze budziła wątpliwości. Praktyka muzeów w tym zakresie była różna: od stosowania zwolnienia od VAT, przez stawkę 8% jako usługa wstępu, po 23%. Istotnie, VAT na usługi przewodnickie może zależeć od ich natury, okoliczności i zasad ich zakupu.

Najczęściej jednak usługa ta towarzyszy usłudze wstępu do muzeum i wiąże się z nią bardzo ściśle.

Jeśli możliwość skorzystania z usługi przewodnika wliczona jest w cenę biletu, kwestia zastosowania właściwej stawki VAT nie budzi większych trudności. Właściwe jest bowiem zastosowanie stawki dla sprzedawanych biletów – w przypadku wstępu do muzeum – 8%.

Jeśli jednak usługa przewodnicka jest świadczona odrębnie od sprzedaży biletów, ustalenie właściwej stawki, może nastręczać trudności. Dlatego wraz z jedną ze współpracujących ze mną instytucji kultury postanowiliśmy zweryfikować tę kwestię u źródła. Zwróciliśmy się więc z wnioskiem o interpretację.

Bez zwolnienia od VAT

Ze zwolnienia od VAT mogą korzystać usługi kulturalne świadczone przez podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury. Zwolnienie to dotyczy więc wszystkich instytucji kultury ale również niektórych innych podmiotów. Więcej informacji na ten temat znajdziesz we wpisie Kiedy instytucja kultury korzysta ze zwolnienia z VAT?

Instytucja kultury może stosować zwolnienie od VAT, jeśli nie osiąga w sposób systematycznych zysków z działalności kulturalnej, a w przypadku ich osiągnięcia przeznacza je w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

W naszym wniosku uznaliśmy, że usługa przewodnicka nie może korzystać ze zwolnienia od VAT. W naszej sytuacji odwiedzający mógł zakupić usługę przewodnicką jako dodatkową usługę do usługi wstępu do muzeum. Dlatego uznaliśmy, że jako usługa powiązana z usługą wstępu, nie korzysta ze zwolnienia od VAT. Podobna sytuacja występuje w wielu innych muzeach.

Jakie stanowisko zajął organ?

Potwierdził brak możliwości zastosowania zwolnienia do takich usług.

Usługi dodatkowe stanowią więc element kompleksowej usługi wstępu do Muzeum, gdyż są one nierozerwalnie związane ze wstępem do Muzeum i nie jest możliwe korzystanie z tych usług bez zakupienia biletu wstępu. Zatem powyższe usługi, tj. usługi przewodnickie (w tym też usługi przewodnickie z udostępnieniem zestawu słuchawkowego) oraz usługi udostępnienia audio-przewodnika są nierozerwalnie związane z usługą główną, jaką jest wstęp do Muzeum.” 

(interpretacja indywidualna z 24 września 2021 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.344.2021.2.ŻR).

Ta kwalifikacja oznacza brak zwolnienia i VAT na usługi przewodnickie.

VAT na usługi przewodnickie

Organ potwierdził więc brak możliwości zastosowania zwolnienia do usług przewodnickich sprzedawanych obok biletów wstępu. Argumentacja organu wskazuje jednocześnie na możliwość zastosowania stawki 8% dla biletów.

Organ nie mógł jednak tego potwierdzić wprost w interpretacji. Do ustalenia stawki VAT konieczne jest zwrócenie się organów o wiążącą informację stawkowa. To ona obecnie służy do ustalenia właściwej stawki VAT. Tak też zrobiliśmy :).

Wydaje się jednak, że jeśli Twoja usługa przewodnicka jest sprzedawana zawsze razem z biletem wstępu, należy zastosować stawkę 8%. Jak tylko uzyskamy oficjalne potwierdzenie, nie omieszkam Cię poinformować.

Tymczasem, jeśli potrzebujesz wsparcia w zabezpieczeniu Twojej sytuacji, po prostu napisz do mnie.

Jak widzisz w mojej działalności zaszły pewne zmiany. Działamy jako Tax & Art w nowej formule i z nową energią!

To z tego powodu moja ostatnia aktywność na blogu była nieco mniejsza.  Oczywiście, jeśli potrzebujesz wsparcia w Twoich bieżących sprawach, zapraszam Cię do kontaktu.

Miłego dnia!

VAT na usługi przewodnickie

Certyfikat rezydencji w formie elektronicznej

Wojciech Pietrasiewicz09 sierpnia 2021Komentarze (0)

Wakacje dla mnie powinny być chwilą wolną od podatków. Paradoksalnie, to właśnie wtedy wpadam na pomysły na nowe wpisy 😊

Dziś kilka słów certyfikat rezydencji w formie elektronicznej. Praktyka organów w tym zakresie zmienia się bardzo często, a ostatnio pojawiły się ważne korzystne rozstrzygnięcia w tej kwestii.

Certyfikat rezydencji w formie elektronicznej był już lata temu przedmiotem wpisu. Uznałem jednak, że warto zapoznać Cię z najnowszymi rozstrzygnięciami w tym zakresie.

Typowa praktyka organów

Organy podatkowe w interpretacjach wskazywały, że elektroniczne certyfikaty rezydencji są dopuszczalne. Jest to jednak możliwe, gdy ustawodawstwo danego państwa przewiduje taka formę certyfikatów. Problem ten utrzymywał się przez dłuższy czas.

Dodatkowo, organy podatkowe, aby certyfikat rezydencji w formie elektronicznej by przesłany w oryginalnej formie. Nie dopuszczały certyfikatów rezydencji pobieranych ze strony dostawcy. Powodowało to, że nie można było pozyskać certyfikatów akceptowanych przez organy od takich dostawców usług jak Facebook.

Szczęśliwie organy zdają się zmieniać zdanie w tej kwestii.

Certyfikat rezydencji w formie elektronicznej – nadzieja dla podatników

Po latach organy podatkowe, zaczęły dostrzegać, że certyfikat rezydencji w formie elektronicznej może być właściwym dokumentem do potwierdzenia rezydencji.

Proces ten odbywa się jednak głównie dzięki sporom wygrywanym przez płatników w swoich indywidualnych sprawach. Płatnicy kierowali do sądów negatywne interpretacje organów podatkowych, aby uzyskać korzystne rozstrzygnięcie sądowe.

A sądy zaczęły wydawać korzystne orzeczenia potwierdzające możliwość pozyskania certyfikatu rezydencji w dowolnej formie. Pojawiły się więc pozytywne rozstrzygnięcia dopuszczające certyfikat elektroniczne dostarczane w różny sposób.

W tej kwestii wypowiedział się NSA w wyroku z 25 sierpnia 2020 r., sygn. II FSK 1276/18. Sąd potwierdził możliwość stosowania certyfikatu w wersji elektronicznej jeśli np. tak jest on wydawany w danej jurysdykcji:

„(…)  Przy przyjęciu w ramach ustaleń faktycznych wskazanych przez skarżącą kwestii, iż irlandzka administracja skarbowa uznaje tak pozyskiwane certyfikaty rezydencji za ważne, co więcej – wydaje je w tej formie i udostępnia za pośrednictwem bezpiecznego kanału elektronicznego, w istocie brak było podstaw do zakwestionowania przez organ takiego stanu rzeczy, nie wspominając o twierdzeniu jakoby taki dokument stanowił kopię. (…) „

Po tym wyroku pojawiła się w konsekwencji interpretacja indywidualna nr 0115-KDIT2-3.4010.209.2017.12.MJ akceptująca poniższe stanowisko płatnika :

„(…) Tym bardziej w sytuacji, w której zagraniczna administracja skarbowa wydaje dokument w postaci pliku „PDF”, jako dokument elektroniczny przesyłanym bezpiecznym kanałem elektronicznym, nie ma podstaw do kwestionowania jego ważności. (…)

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy przedstawienie certyfikatu rezydencji wydanego podatnikowi w formie pobranego ze strony internetowej podatnika dokumentu w postaci pliku „pdf” czy „jpg”, stanowi wystarczający dowód zaświadczający o rezydencji podatkowej i mieści się w pojęciu certyfikatu rezydencji wskazanego w art. 4a pkt 12 ustawy CIT.”

Pojawiły się więc pierwsze interpretacje akceptujące pośrednio certyfikat rezydencji w formie elektronicznej pobierany ze strony podatnika.  Niestety organ nie potwierdził wprost konkluzji w treści interpretacji.

A szkoda….

Certyfikat rezydencji w formie elektronicznej – znak zmian

W najnowszej interpretacji podatkowej organ podatkowy również pośrednio potwierdził, że dopuszczalną formą dostarczenia certyfikatu rezydencji jest pobranie go ze strony internetowej kontrahenta:

„ (…)Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia oraz opis zdarzenia przyszłego, wskazać należy, że certyfikat rezydencji, który przez irlandzką administrację skarbową wysyłany jest w formie dokumentu „pdf” za pomocą bezpiecznego kanału elektronicznego do rezydenta irlandzkiego, a następnie przez rezydenta irlandzkiego udostępniany w formie „pdf” lub „jpg” do kontrahenta – pod warunkiem udostępnienia go Wnioskodawcy w niezmienionej formie i formacie – będzie stanowił zaświadczenie, o jakim mowa w art. 4a pkt 12 w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT.”

(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 lipca 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.185.2021.2.AK).

Pojawiają się więc sygnały, że organy podatkowe akceptować będą również certyfikaty pobierane ze stron kontrahentów.

Tarcza a certyfikat

Pamiętaj, że przepisy tzw. Tarczy  przewidują na czas pandemii bardziej liberalne zasady posykiwania certyfikatów.

W przypadku certyfikatu rezydencji niezawierającego okresu ważności, w odniesieniu do którego okres kolejnych dwunastu miesięcy upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres obowiązywania tych stanów oraz przez okres 2 miesięcy po ich odwołaniu (art. 31ya ust. 1 Tarczy).

W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu, miejsce zamieszkania i siedziby podatnika dla celów podatkowych może być potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym (art.  31ya ust. 2 Tarczy).

W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu, określony w przepisach warunek uzyskania przez płatnika certyfikatu rezydencji od podatnika uważa się za spełniony także w przypadku, gdy płatnik posiada certyfikat rezydencji tego podatnika obejmujący 2019 r. lub 2020 r. oraz oświadczenie podatnika co do aktualności danych w nim zawartych (art. 31ya ust. 3 Tarczy).

Pamiętaj, że powyższe ułatwienia mają swoje ograniczenia stosowania. Są one powiązane z okresem obowiązywanie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Możesz więc z nich korzystać wyjątkowo w okresie pandemii.

Co dalej?

Jeszcze kilka miesięcy temu organy podatkowe zdawały się nie akceptować „oryginalności” certyfikatu rezydencji pobieranego ze strony kontrahenta. Wydaje się jednak, że jesteśmy świadkami zmiany podejścia organów podatkowych.

Co możesz zrobić? Możesz spróbować uzyskać pozytywne rozstrzygnięcie we we własnej sprawie. Jeśli potrzebujesz pomocy w tej sprawie, napisz do mnie.

Możesz też spróbować działać w oparciu o powołane interpretacje licząc się z tym, że lokalne organy mogą mieć jeszcze odmienne stanowisko w tej sprawie.

A poniżej jeden z przystanków mojej wakacyjnej wędrówki – Zamek w Rabsztynie 😊.

Certyfikat rezydencji w formie elektronicznej

Oznaczenie TP w transakcjach z organizatorem

Wojciech Pietrasiewicz05 lipca 20212 komentarze

Jedną z problematycznych kwestii w ewidencjonowaniu JPK było oznaczenie TP w transakcjach z organizatorem.

Przede wszystkim wątpliwości budziło to, czy instytucje kultury i jej organizatora można uznać za podmioty powiązane. Od tego bowiem zależy, czy dana transakcje podlegała oznaczeniu TP.

O oznaczeniu transakcji w JPK wspominałem więcej we wpisie Nowy JPK VAT (GTU) od 1 października.

Dziś mam dla Ciebie dwie informacje: złą i dobrą.

Złą, gdyż w ostatnich interpretacjach organy podatkowe przyjmują niekorzystną wykładnię i uznają organizatora i instytucje kultury za podmioty powiązane.

Powoduje to ryzyko istnienia obowiązku oznaczania niektórych transakcji z organizatorem symbolem TP (do końca czerwca 2020 r.).

A jaka jest dobra wiadomość? Obowiązek ten w większości sytuacji został zniesiony od 1 lipca 2021 r.

Poniżej więcej szczegółów.

Obowiązek oznaczania transakcji TP

Ewidencja umożliwiająca rozliczenie podatku należnego musi zawierać oznaczenie o istniejących powiązaniach między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą (symbol TP).

Przepisy rozporządzenia dotyczącego JPK definiują podmioty powiązane przez odniesienie się do ustawy o CIT.

Podmiotami powiązanymi są w szczególności podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot.

Z kolei wywieranie znaczącego wpływu to m.in. faktyczna zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Pozostałe przesłanki raczej nie znajdą zastosowania do relacji: organizator – instytucja kultury.

Organizator podmiotem powiązanym?

Kluczowe wątpliwości w tej sytuacji budzi fakt, czy organizator ma rzeczywiście faktyczną zdolność wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych w instytucji kultury.

Zgodnie z art. 27 ustawy o organizowaniu działalności kulturalnej, instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia. Instytucja kultury prowadzi również samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków.

Powinna się przy tym kierować zasadami efektywności wykorzystania tych środków. Również dyrektor instytucji kultury jest w swych działaniach niezależny.

Powyższe powoduje, że organizator nie powinien mieć faktycznego wpływu na działalność instytucji kultury.

Tymczasem organy podatkowe uznają, że organizator i instytucja kultury są podmiotami powiązanymi. W jednej z ostatnich interpretacji podkreślono, że:

„zorganizowana przez Województwo instytucja kultury jaką jest Wnioskodawca, tj. Zespół oraz współprowadzenie tej instytucji przez Ministra Kultury wraz z Województwem łączą powiązania, o których mowa w art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT, bowiem zarówno organ stanowiący (samorząd Województwa) oraz organ współprowadzący (Minister Kultury) posiadają prawną oraz faktyczną zdolność wpływania na podejmowane przez Wnioskodawcę decyzje gospodarcze.

(interpretacja z z 7 czerwca 2021 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.30.2021.6.RK).

Teza ta budzi wątpliwości, ale musisz pamiętać, że może mieć wpływ na Twoje obowiązki nie tylko jeśli chodzi o oznaczanie TP w transakcjach z organizatorem, ale na obowiązki związane z MDR, czy kształtowaniem wynagrodzenia w transakcjach z organizatorem.

Oznaczenie TP w transakcjach z organizatorem

Choć to, czy organizator powinien być uznany za podmiot powiązany z instytucją kultury, budzi istotne wątpliwości, to ostatnie interpretacje jednak na to wskazują. Organy również potwierdzają, że transakcje z organizatorem powinny być oznaczane symbolem TP.

Takie wnioski potwierdzają najnowsze interpretacje organów:

„z uwagi na istnienie powiązań, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy, pomiędzy Wnioskodawcą a Województwem oraz pomiędzy Wnioskodawcą a Ministrem Kultury, Wnioskodawca ma obowiązek oznaczać symbolem „TP” faktury dokumentujące sprzedaż usług na rzecz ww. podmiotów.”

(interpretacja z 24 czerwca 2021 r., nr 0114-KDIP4-1.4012.53.2021.3.DP).

Osobiście nie zgadzam się z tymi wnioskami. Pamiętaj jednak, że jeśli chcesz postępować zgodnie z wskazówkami organów, będziesz to robić tylko do rozliczenia za czerwiec 2021. Po tym okresie znajdą zastosowanie nowe przepisy.

Oznaczenie TP w transakcjach z organizatorem – zniesienie

Zmienione rozporządzenie w sprawie JPK znosi począwszy od rozliczenia za lipiec 2021 obowiązek oznaczania TP nie ma zastosowania w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego, lub ich związkami.

Zatem samorządowe instytucje kultury i państwowe instytucje kultury nie stosują oznaczenia TP w transakcjach ze swoim organizatorem – jednostką samorządu terytorialnego lub ministrem kultury.

Zniesienie oznaczenie MPP

Zmienione rozporządzenie wprowadza jeszcze kilka ważnych zmian, w tym jedną bardzo ważną dla Ciebie. Znosi bowiem bardzo uciążliwy i budzący wątpliwości oznaczania transakcji MPP. Treść nowych przepisów znajdziesz tutaj.

Tym razem przyjemnie było przygotować ten wpis w otoczeniu przyrody. Polecam spacer w koronach drzew w Pomiechówku 🙂

Miłego dnia!

oznaczenie TP w transakcjach z organizatorem

Dziś kilka słów o tym, jak należy opodatkować usługi odpłatnego wypożyczenia muzealiów oraz jaka jest stawka na udostępnienie wizerunków eksponatów. Kwestia ta jest dla Ciebie bardzo istotna, jeśli prowadzisz działalność muzealną. Jeśli bowiem popełnisz błąd w ustaleniu stawki na swoje usługi, grozi Ci powstanie zaległości podatkowej, odsetki oraz sankcje.

Zakres zwolnienia od VAT

Ze zwolnienia od korzystają m.in. usługi kulturalne świadczone przez podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury. Zwolnienie dotyczy również innych organizacji pozarządowych prowadzących działalność kulturalną.

Jeśli jednak chcesz zastosować zwolnienie, nie możesz prowadzić działalności w celu systematycznego osiągania zysku. Natomiast jeśli go osiągasz, musisz go przeznaczyć na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług  (art. 43 ust. 18 ustawy o VAT).

Pamiętaj, że szereg usług kulturalnych nie korzysta ze zwolnienia. Dotyczy to np. usług wstępu oraz usług związanych z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach (art. 43 ust. 19 ustawy o VAT).

Zakres zwolnienia jest istotny dla usług, którymi dziś się zajmujemy. O samym zwolnieniu dla usług kulturalnych wspominałem już kilka razy, przede wszystkim we wpisie Kiedy instytucja kultury korzysta ze zwolnienia z VAT?

Stawka VAT na udostępnianie eksponatów

W tym przypadku nie ma chyba większych wątpliwości. Udostępnienie eksponatów muzealnych na rzecz innej instytucji kultury czy innych podmiotów jest usługą kulturalną. Jeżeli więc zachowane są pozostałe warunki, do odpłatnego udostępnienia eksponatów zastosujesz zwolnienie od VAT.

A co w sytuacji, gdy wypożyczasz eksponaty nieodpłatnie?

To, czy takie wypożyczenie podlega VAT (jaku usługa zwolniona) zależy od okoliczności w jakich wypożyczasz swoje eksponaty. Jeśli wypożyczasz eksponaty dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o VAT, takie wypożyczenie nie podlega VAT. W przeciwnym razie będzie to usługa zwolniona od VAT.

Stawka na udostępnienie wizerunków eksponatów

W przypadku usług udostępniania wizerunku eksponatów sprawa jest nieco bardziej złożona. Stawka na udostępnienie wizerunków eksponatów zależy bowiem od tego, czy jest to usługa kulturalna oraz czy zastosowanie ma wyłączenie ze zwolnienia od VAT. Udostepnienie wizerunków muzealiów przez instytucję kultury jest usługą kulturalną. Jeżeli jednak wiąże się nagraniem filmu z wizerunkami muzealiów, może teoretyczne być usługą związaną z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach.

Kwestią tą zajął się niedawno Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W interpretacji indywidualnej uznał, że udostepnienie wizerunków muzealiów w postaci zdjęć lub filmów korzysta ze wolnienia od VAT.  Dyrektor podkreślił, że:

„(te) usługi można zaliczyć do usług kulturalnych, polegających na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

(…) Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że świadczone przez Muzeum kompleksowe usługi udostępniania wizerunków muzealiów, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy.”

(interpretacja z 17 listopada 2020 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.570.2020.2.KW).

Ze względu na pandemię i natłok obowiązków ostatni weekend był pierwszym, w którym mogłem po dłuższej przerwie odwiedzić muzeum. Tym razem udaliśmy się do Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. To kolejne muzeum, które będzie dobrze wykorzystało stosunkową niewielką przestrzeń jaką mogło zagospodarować na potrzeby wystawy. Zachęcam do odwiedzin muzeum w trakcie spaceru po Starym Mieście. Zobaczysz m.in taką pracownię 🙂

Stawka na udostępnienie wizerunków eksponatów