Import usług kulturalnych

Wojciech Pietrasiewicz14 października 2018Komentarze (0)

Organizując międzynarodowe wydarzenia kulturalne, siłą rzeczy Twoja instytucja współpracuje z zagranicznymi artystami lub instytucjami kultury, czy stowarzyszeniami z innych państw członkowskich UE. Taki zakup usług kulturalnych dla potrzeb VAT zazwyczaj klasyfikowany jest jako import usług kulturalnych. Dziś pokrótce wyjaśnię Ci, czym jest import usług kulturalnych i czy możesz zastosować zwolnienie od VAT do zakupu takich usług.

Czym jest import usług kulturalnych?

Importem usług jest świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca. Natomiast w przypadku usług kulturalnych podatnikiem są osoby nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju,
 2. usługobiorcą jest:
  • w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b Ustawy o VAT– podatnik VAT, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania jako podatnik VAT UE,
  • w pozostałych przypadkach – podatnik VAT, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, posiadająca siedzibę na terytorium Polski i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania jako podatnik VAT UE (art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o VAT).

Jeżeli więc posiadasz statusu podatnika VAT i nabywasz usługi od podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, a miejscem ich świadczenia jest Polska, dokonujesz importu usług kulturalnych.

Przykładowo, jeśli zapraszasz na gościnne występy zagraniczny teatr mający status podatnika oraz posiadasz status podatnika VAT w Polsce – dokonujesz importu usług.

Miejsce świadczenia

Miejscem świadczenia usług kulturalnych na rzecz podatnika jest miejsce, gdzie odbiorca ma swoją siedzibę, lub odpowiednio stałe miejsce zamieszkania (art. 28b ustawy o VAT).

Miejscem świadczenia usług wstępu na wydarzenia kulturalne na rzecz podatnika jest miejsce, gdzie te imprezy faktycznie się odbywają (art. 28g ust. 1 ustawy o VAT).

Jeśli więc polska instytucja kultury – podatnik VAT – zaprasza na gościnne występy za wynagrodzenie zagraniczny teatr – podatnika VAT, miejscem świadczenia usług będzie Polska.

Czy import usług kulturalnych korzysta ze zwolnienia?

Ze zwolnienia od VAT korzystają usługi kulturalne, jeśli świadczą je podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną.

Aby zastosować zwolnienie, musisz spełnić dodatkowe warunki. Więcej o tych warunkach znajdziesz w moim wpisie Kiedy instytucja kultury korzysta ze zwolnienia z VAT?

Niestety organy podatkowe w swoich interpretacjach uznawały, że ustawa o VAT odnosi się tylko do polskich instytucji kultury.

“(…)wskazać należy, iż ww. zagraniczne podmioty, świadczące usługi kulturalne na rzecz Wnioskodawcy – wbrew twierdzeniu Zainteresowanego – nie będą spełniały przesłanki podmiotowej do zwolnienia przedmiotowych czynności z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy [o VAT]. Zauważyć bowiem należy, iż polski ustawodawca w ww. artykule odwołuje się do przepisów obowiązujących w polskim porządku prawnym.”
(Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 3 lutego 2016 r., nr IPTPP2/4512-603/15-3/IR)

Moim zdaniem takie stanowisko jest błędne.

Przede wszystkim Dyrektywa 2006/112/WE zwalnia od VAT  świadczenie niektórych usług kulturalnych przez podmioty prawa publicznego lub inne instytucje kulturalne uznane przez dane państwo członkowskie.

Nie oznacza to jednak prawa polskiego ustawodawcy do ograniczenia zakresu zwolnienia tylko do polskich instytucji kultury. Zasady unijne nie pozwalają, aby polskie przepisy dyskryminowały zagraniczne instytucje kultury, przynajmniej te z UE. Zakup usług kulturalnych od zagranicznych instytucji kultury powinien więc być zwolniony z VAT na tych samych zasadach.

Takie stanowisko na gruncie innych zwolnień potwierdza orzecznictwo sądowe.

Jeśli importujesz usługę kulturalną od zagranicznej instytucji kultury, organy podatkowe mogą próbować stosować stawkę 23% do zadeklarowanego przez Ciebie importu. Moim zdaniem uzasadnione jest jednak zastosowanie zwolnienia. Jeśli masz często takie sytuacje i nie wiesz co robić, napisz do mnie.

Import usług kulturalnych od twórców i artystów wykonawców

W przypadku zakupu usług kulturalnych od zagranicznych twórców i artystów wykonawców sytuacja jest prostsza. Jeśli są oni podatnikami VAT, ich honoraria za świadczenie usług kulturalnych korzystają ze zwolnienia. Zwolnienie to nie zawiera żadnych ograniczeń terytorialnych. Zatem import usług kulturalnych od zagranicznych twórców i artystów wykonawców korzysta ze zwolnienia od VAT.

A poniżej wspomnienie jesiennych spacerów przyrodniczych w Łazienkach Królewskich. Wspaniała przyroda, wiele ciekawostek i przyjemne spacery. Na zdjęciu mandarynka – jeden z wielu lokatorów warszawskich Łazienek. Uciekinierka z dalekich, azjatyckich krajów zaimportowana do Polski :).

import usług kulturalnych

Wystawienie spektaklu za granicą a VAT

Wojciech Pietrasiewicz05 września 2018Komentarze (0)

Coraz częściej trafiają do mnie pytania o współpracę polskich instytucji kultury z instytucjami zagranicznymi. Trudności te dotyczą również podmiotów prowadzących taką działalność komercyjnie.  Dlatego dziś krótki wpis, który przybliży Ci jak opodatkowane jest odpłatne wystawienie spektaklu za granicą. O warunkach zastosowania zwolnienia do usług kulturalnych wspominałem we wpisie Kiedy instytucja kultury korzysta ze zwolnienia z VAT?

Na wstępie warto zaznaczyć, że kwalifikacja VAT świadczonych usług bardzo często zależy od zasad współpracy ustalonych między stronami. W dzisiejszym wpisie skupię się na najprostszej sytuacji, w której wystawiając spektakl za granicą otrzymujesz z góry ustalone wynagrodzenie niezależne od frekwencji  i innych czynników. Jeśli masz wątpliwości jak ocenić Twoją sytuację z perspektywy VAT, napisz do mnie.

Ustal miejsce świadczenia

Jeśli zamierzasz odpłatnie wystawić spektakl za granicą, musisz najpierw ustalić miejsce jej opodatkowania. Pamiętaj, że miejsce świadczenia dla usług kulturalnych ustala się w odmienny sposób w zależności od tego, na rzecz kogo świadczona jest usługa.

Jeśli świadczysz usługę na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, miejscem świadczenia dla potrzeb VAT jest miejsce, w którym ta działalność faktycznie jest wykonywana (art. 28g ust. 2 Ustawy o VAT).

Znacznie częściej świadczyć będziesz usługę na rzecz podatników.

W takiej sytuacji miejscem świadczenia jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada odpowiednio siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu (art. 28b ustawy o VAT). Oznacza to, że wystawienie spektaklu za granicą na rzecz innej instytucji kultury lub innego podatnika będzie opodatkowane w kraju odbiorcy usługi.

Jak zatem opodatkować wystawienie spektaklu za granicą?

Wystawienie spektaklu za granicą a VAT

W przypadku wystawienia spektaklu za granicą na rzecz podatnika wystawiasz fakturę bez VAT z adnotacją “odwrotne obciążenie”. Faktura nie zawiera więc polskiego VAT.

Uwzględnienie w deklaracji

Moim zdaniem, jeśli jesteś instytucją kultury, w deklaracji VAT nie musisz uwzględniać faktur za usługi wystawienia spektaklu za granicą na rzecz podatników.

Z objaśnień do deklaracji VAT-7 wynika, że w poz. 11 wykazuje się dostawę towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, w stosunku do których przysługuje Ci prawo do odliczenia lub zwrotu.

Jak wskazałem wyżej, wystawienie spektaklu za granicą na rzecz podatnika nie podlega VAT w Polsce. Jednak warunkiem odliczenia VAT w stosunku do usług niepodlegających opodatkowaniu w Polsce jest to, aby dana transakcja, gdyby została wykonana na terytorium Polski, dawała prawo do odliczenia podatku naliczonego (art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT). Usługi kulturalne jak odpłatne wystawienie spektaklu (niebędące usługą wstępu) świadczone przez instytucję kultury są zwolnione z VAT.

Z tych powodów moim zdaniem nie musisz uwzględniać wynagrodzenia za wystawienie spektaklu za granicą na rzecz podatnika w deklaracji VAT-7.

Jeśli ta sama usługa świadczona jest np. przez spółkę – będzie dawała praw do odliczenia VAT i uwzględniana w deklaracji.

Informacja podsumowująca

Aby ustalić, czy masz obowiązek uwzględnienia wynagrodzenia za wystawienie spektaklu za granicą w informacji podsumowującej musisz sprawdzić, czy usługa ta jest opodatkowana VAT w kraju odbiorcy.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT obowiązek ujęcie transakcji w informacji podsumowującej dotyczy usług, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, świadczonych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, innych niż zwolnionych od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanych stawką 0%, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca.

Oznacza to, że aby wiedzieć czy Twoje wynagrodzenie za wystawienie spektaklu należy ująć w informacji podsumowującej, musisz sprawdzić status VAT usługi w kraju odbiorcy.

Jeśli jest opodatkowana VAT, musisz ją uwzględniając w informacji podsumowującej. Jeśli jest zwolniona lub opodatkowana stawką 0%, to taki obowiązek nie wystąpi.

 

Jest w Polsce wiele zachwycających miejsc, o których dowiadujesz się zupełnie przypadkiem. Czasem z mojego bloga 🙂

Dziś kolejne: Kolorowe Jeziorka, które miałem okazje zobaczyć w czasie jednych z moich najciekawszych wakacji.

Znajdują się w Rudawskim Parku Krajobrazowym na zboczu Wielkiej Kopy. Cztery jeziorka: żółte, purpurowe, błękitne i czarne, a ich kolor związany jest ze składem chemicznym otaczających je skał oraz dna jeziorek. Więcej informacji na ich temat znajdziesz tutaj. Jeśli odwiedzasz Dolny Śląsk, warto wybrać się tam na spacer i przekonać się, że kolorowe jeziorka istnieją! Na zdjęciu to błękitne 🙂

Kolorowe jeziorka

Co nowego w 50% KUP w działalności twórczej?

Wojciech Pietrasiewicz26 sierpnia 20184 komentarze

Wakacje powoli zbliżają się ku końcowi, ale w tym czasie wydarzyło się kilka ważnych zdarzeń dla stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu (KUP) w działalności twórczej.

Weszła bowiem w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych modyfikująca katalog typów działalności umożliwiających 50% KUP w działalności twórczej. O wadach przyjętych od 1 stycznia 2018 r. wspominałem we wpisie Zmiany w podatkach 2018 – wyższe koszty dla twórców oraz 50% koszty dla autorów artykułów.

Poza tym Minister Finansów w piśmie kierowanym do Związku Zawodowego Aktorów Polskich potwierdził możliwość stosowania 50% KUP do wynagrodzenia aktorów za próby. Obiecał również interpretację dotyczącą zasad stosowania 50% KUP w działalności twórczej.

50% KUP w działalności twórczej – nowe kategorie

19 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wprowadziła ona nowy katalog działalności uprawniających do stosowania 50% KUP.

Obecnie mogą one być stosowane przychodów uzyskiwanych z tytułu:

 1. działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
 2. działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
 3. produkcji audialnej i audiowizualnej;
 4. działalności publicystycznej;
 5. działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;
 6. działalności konserwatorskiej;
 7. prawa zależnego do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;
 8. działalności badawczo-rozwojowej, naukowo-dydaktycznej, naukowej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.

Nowelizacja wyeliminowała więc szereg niedoskonałości związanych z odebraniem prawa do 50% autorom niektórych tekstów, tłumaczom, pracownikom naukowym. Doprecyzowała również prawo do 50% KUP dla takich typów działalności jak tworzenie koncepcji wystaw muzealnych.

Otwarte nadal pozostaje pytanie, czy takie rozwiązanie jest optymalne. Moim zdaniem nie, bo zwiększa ryzyko sporów z organami o zakres poszczególnych pojęć użytych w tym przepisie. Znacznie lepszym rozwiązaniem, które typy działalności twórczej nie uprawniają do stosowania 50% KUP. Niestety nie sądzę, aby ustawodawca po raz kolejny znowelizował ten przepis w najbliższej przyszłości.

Co ważne, zmiana ta obowiązuje ze skutkiem wstecznym od 1 stycznia 2018 r.

Co to oznacza?

Jeśli więc Twoja instytucja, pobierając podatek od wynagrodzeń dla niektórych twórców nie zastosowała 50% KUP, podatek ten można odzyskać, jeśli znowelizowany przepis przewiduje 50% KUP dla wynagrodzenia twórcy.

Czy wszystkie wątpliwości związane ze stosowaniem 50% KUP w działalności twórczej zostały wyeliminowane?

Pewnie nie, choć na dziś nie zidentyfikowałem jeszcze działalności twórczej, które “przypadkowo” nie została ujęta przez ustawodawcę wśród typów działalności twórczej uprawniających do 50% KUP.

Wynagrodzenie za próby z 50% KUP

W piśmie z 24 lipca 2018 r. kierowanym do Zarządu Głównego Związku Zawodowego Aktorów Polskich Minister Finansów potwierdził możliwość zastosowania 50% KUP do wynagrodzenia za próby sceniczne. Kwestia ta budziła wątpliwości. Wspominałem o nich we wpisie Wynagrodzenie za próby – 50% koszty.

Wydawane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej pozytywne interpretacje indywidualne oraz ostatnie pismo Ministra Finansów  mogą te wątpliwości zakończyć.

Pamiętaj jednak, że wspomniane pismo Ministra Finansów nie jest interpretacją ogólną. Zastosowanie się do niej nie chroni Cię przed ewentualnymi konsekwencjami zmiany podejścia organów podatkowych do tej kwestii w przyszłości.

Możesz jednak uzyskać własną interpretację indywidualną w tej sprawie. Jeśli powołasz się na interpretację indywidualną, którą powoływałem we wpisie Wynagrodzenie za próby – 50% koszty oraz  pismo z 24 lipca 2018 r. do Związku Zawodowego Aktorów Polskich, szanse na pozytywną interpretację są spore. Oczywiście musisz pamiętać o pozostałych warunkach zastosowania 50% KUP. W szczególności samo wynagrodzenie powinno być wyodrębnione i dotyczyć przeniesienia praw do artystycznego wykonania.

Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu wniosku w Twojej sprawie, po prostu skontaktuj się ze mną.

Interpretacja ogólna w sprawie 50% KUP?

Śledząc oficjalne wypowiedzi Ministra Finansów dotyczące 50% KUP w działalności twórczej, trafiłem na odpowiedź Ministra Finansów na interpelację poselską dotyczącą sytuacji nauczycieli akademickich. W odpowiedzi z 30 lipca 2018 r. na interpelację nr 22980 Minister podkreślił, że:

“Ze względu na duże zainteresowanie problemem, zajmowane w wyrokach stanowisko dotyczące uwarunkowań wymaganych dla zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, ale przede wszystkim mając na względzie zapewnienie „pewności prawa”, podjęta została decyzja o wydaniu ogólnej interpretacji prawa podatkowego w tej sprawie. Dotyczyć ona będzie wszystkich pracowników – twórców, jak i ich pracodawców (będących płatnikami podatku dochodowego).”

Z wypowiedzi tej wynika, że interpretacja ogólna będzie dotyczyła ogólnych warunków stosowania 50% KUP. Zapewne dotyczyć będzie  samego sposobu ustalania wynagrodzenia, które może korzystać z 50% KUP.

Czy interpretacja ogólna rozwiąże problemy ze stosowanie nowych przepisów o 50% KUP?

Obawiam się, że nie.

Musiałaby ona uwzględniać specyfikę poszczególnych typów działalności twórczej, a to w jednej interpretacji nie jest raczej możliwe.

Oby tylko jeszcze bardziej nie zaszkodziła…

A poniżej moje pożegnanie z wakacjami….

Koniec wakacji

Podatki na zdrowie

Wojciech Pietrasiewicz22 sierpnia 2018Komentarze (0)

Podatki na zdrowie? Zapewne dziwisz się skąd taki temat dzisiejszego wpisu 🙂

Chciałem Cię poinformować, że w naszej kancelaryjnej grupie pojawił się kolejny blog prowadzony przez mojego kolegę i wspólnika Radka Maćkowskiego. Radek jest doradcą podatkowym, którego pasją oprócz piwowarstwa 🙂 są kwestie podatkowe w działalności medycznej.

Jeśli działasz w firmach farmaceutycznych, u producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych, jesteś lekarzem lub farmaceutą, prowadzisz aptekę czy firmę kosmetyczną blog Radka Podatki na zdrowie, to na pewno miejsce, które musisz odwiedzić!

Najnowszy wpis na blogu dotyczy tego, co już wkrótce stanie się nową rzeczywistością, a więc nowa matryca stawek VAT, czyli nowe zasady ich ustalania. Zajrzyj do wpisu Jak przygotować się do zmiany stawek VAT.

Jeśli zaś chodzi o sprawy opodatkowania działalności kulturalnej i rozrywkowej, jestem Ci winien wpis o zmienionym katalogu działalności dających prawo do 50% kosztów.

Czy zmieniło to czyjąś sytuację? Okazuje się, że tak.

Zajrzyj w niedzielę na mój blog, a dowiesz się więcej!

Wynagrodzenie za próby – 50% koszty

Wojciech Pietrasiewicz04 lipca 2018Komentarze (0)

Od dawna też otrzymuję sygnały o problemach ze stosowaniem 50% kosztów uzyskania przychodów, gdy instytucja kultury wypłaca wynagrodzenie za próby teatralne, czy próby wznowieniowe. Organy podatkowe kwestionowały możliwość zastosowania 50% kosztów od tej części wynagrodzenia. Niestety również orzecznictwo sądów administracyjnych nie wypracowało jednoznacznego stanowiska.

Sprawa nie jest niestety jednoznaczna, ale coraz więcej sygnałów wskazuje, że to negatywne stanowisko organów podatkowych ulega zmianie.

Wynagrodzenie za próby – pozytywne orzeczenie

Pierwsze pozytywne sygnały wskazujące, że jednak możesz stosować 50% koszty uzyskania przychodu do wynagrodzenia za próby pojawiły się w orzeczeniach sądowych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zakwestionował stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej, który w interpretacji wydanej instytucji kultury odmówił możliwości zastosowania 50% do wynagrodzenia za próby orkiestry. Sąd uznał, że zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu jest możliwe.

Sąd pokreślił, że:

„Próby sekcyjne, a także próby odbywające się w siedzibie lub w innym wyznaczonym przez pracodawcę miejscu oraz koncerty prowadzą do powstania artystycznego wykonania lub ustalenia utworu muzycznego. Efekt tej pracy, a zatem również prawo do majątkowych praw autorskich lub praw pokrewnych, jest, z mocy oświadczenia woli pracowników, przenoszony na pracodawcę. Zatem wydatek poniesiony na próby orkiestry z prawnopodatkowego punktu widzenia może być zakwalifikowany jako poniesiony w celu bezpośrednio uzyskania przychodu lub utrzymania źródła przychodów. Wobec powyższego w przedmiotowej sprawie skarżący wywiązując się z obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, może stosować koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% kosztów uzyskanego przychodu, pomniejszonego o potrącone należne składki na ubezpieczenie społeczne, których podstawę stanowi przychód, do części wynagrodzenia wypłacanego muzykom za udział w próbach, próbach sekcyjnych oraz w koncertach.”

(Wyrok WSA w Olsztynie z 16 lutego 2017 r., sygn. I SA/Ol 866/16).

Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. A sprawę ostatecznie rozstrzygnie Naczelny Sąd Administracyjny. Pamiętaj, że pojawiają się również wyroki ze stanowiskiem przeciwnym.

Pozytywna interpretacja

Jednocześnie pojawiły się sygnały, że administracja skarbowa zmienia stanowisko. Pojawiła się bowiem pozytywna interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (nr 0113-KDIPT2-3.4011.22.2018.2.AC). Potwierdziła ona możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia za próby teatralne.

We wniosku teatr wskazał, że w ramach umowy o pracę aktorzy muszą uczestniczyć w próbach teatralnych. Wynagrodzenie za próby jest częścią wynagrodzenia zasadniczego z umowy o pracę. Dodatkowo aktorzy uzyskają wynagrodzenie za występy według ustalonych stawek. Teatr zapytał, czy taka formuła rozliczeń uprawnia do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia za próby. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził taką możliwość.

Co istotne interpretacja została wydana już na gruncie nowych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r.

Czy to sygnał, że do rozliczeń instytucji kultury wraca normalność?

Mam nadzieję, że tak.

Ale biorąc pod uwagę zmienność stanowiska organów podatkowych oraz niepewność co do ostatecznego stanowiska sądów w sprawie stosowania 50% kosztów do  wynagrodzenia za próby, chyba warto rozważyć zabezpieczenie swoich rozliczeń własną interpretacją.

Jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie, po prostu napisz do mnie.

A poniżej Kościół Pokoju pw. Trójcy Świętej w Świdnicy. Unikalny zabytek sakralny znajdujący się na liście UNESCO.  Jest największą barokową drewnianą świątynią w Europie!

wynagrodzenie za próby