Wojciech Pietrasiewicz

doradca podatkowy

Specjalizuję się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług. Doradzam organizatorom imprez, instytucjom kultury, wydawnictwom, artystom, ale również podmiotom z branży nieruchomościowej, informatycznej, finansowej. Od prawie 15 lat z sukcesami pomagam podatnikom w trakcie kontroli postępowań podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Opodatkowanie nagród w konkursach

Wojciech Pietrasiewicz12 sierpnia 2020Komentarze (0)

Bardzo często instytucje kultury organizują różnego rodzaju konkursy dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Niestety opodatkowanie nagród w konkursach może wywołać konsekwencje podatkowe dla obdarowanych. Zwykle nagrody w konkursie są opodatkowywane tzw. podatkiem od wygranych w wysokości 10% wartości wygranej. Są jednak wyjątki, wówczas możesz zastosować zwolnienie z podatku. Dziś kilka słów o tym kiedy możesz zastosować zwolnienie dla przyznawanych nagród w konkursie.

Opodatkowanie nagród w konkursach – zwolnienie

Ustawodawca uznał, że niektóre konkursy, w których wartość nagrody nie przekracza 2000 zł, mogą korzystać ze zwolnienia z podatku.

Są to konkursy organizowane w szczególności w jednej z poniższych dziedzin:

 • nauka,
 • kultura,
 • sztuka,
 • dziennikarstwo,
 • sport.

Przesłanki zwolnienia

Musisz więc spełnić dwie przesłanki – dotyczące wartości nagrody i dziedziny konkursu.

Najczęstszym problemem jest ustalenie, czy Twój konkurs dotyczy dziedzin preferowanych przez ustawodawcę. Każdorazowo przy organizacji konkursu, musisz to zweryfikować.

Załóżmy że, organizujesz konkurs wokalny. Ocenie podlegają występy wokalne uczestników z repertuaru określonego artysty. Wyróżnieni artyści uczestniczą w uroczystej gali finałowej. Dodatkowo, nagroda w konkursie za 1 miejsce wynosi 2000 zł, a za II miejsce 1000 zł. Taki konkurs spełnia kryteria konkursu z dziedziny kultury, a nagrody spełniają kryteria kwotowe. Korzystają więc ze zwolnienia z podatku.

Podobne konkluzje potwierdzają interpretacje organów podatkowych :

„(…) Wnioskodawca zaplanował w 2019 r. Konkurs Piosenki, w którym regulamin konkursu przewiduje wyłonienie laureatów konkursu przez profesjonale jury w dwóch etapach eliminacji. Do udziału w konkursie zostaną zaproszeni soliści, duety lub małe zespoły wokalne (maksymalnie do 6 osób); wykonawców, którzy ukończyli 15 rok życia.

(…) Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz przywołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że wygrana za III miejsce i wyróżnienia oraz nagroda rzeczowa w konkursie z dziedziny kultury, której wartość nie przekracza jednorazowo kwoty 2 000 zł, korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, na Wnioskodawcy jako płatniku nie będzie ciążył obowiązek poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od ww. nagród wygranych w konkursie z dziedziny kultury, stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 4 i ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”

(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 kwietnia 2019 r. nr 0113-KDIPT2-3.4011.131.2019.1.PR)

Pamiętaj, że w takiej sytuacji nie pobierasz podatku od takiej wygranej. Nie musisz więc sporządzać deklaracji PIT-8AR, gdy nagroda korzysta ze zwolnienia z PIT.

Opodatkowanie nagród w konkursach – nagroda powyżej progu 2000 zł

W przypadku, gdy wartość nagrody przekracza kwotę 2000 zł, musisz pobrać podatek od wygranej w wysokości 10% od kwoty nagrody. Nie jest więc prawidłowe, jeśli pobierzesz podatek tylko od nadwyżki ponad kwotę zwolnioną.

W takim przypadku pojawią się też obowiązki spoczywające na Tobie jako płatniku.

Przede wszystkim jako organizator musisz pobrać podatek od nagrody i  sporządzić deklarację PIT-8AR. Składasz ją do końca stycznia kolejnego roku (art. 42a ust. 1a ustawy o PIT).

Na obowiązki te wskazuje choćby interpretacja indywidualna z 3 kwietnia 2019 r. sygn. 0114-KDIP3-2.4011.110.2019.1.AK1.

Ważny regulamin konkursu

Pamiętaj, że dla zastosowania zwolnienia znaczenie może mieć treść regulaminu konkursu. Wskazuje on bowiem na charakter samego konkursu. Zawiera również postanowienia dotyczące nagród. Może też zawierać rozwiązania dotyczące rozliczenia podatku od nagród. Jeśli potrzebujesz weryfikacji Twoich regulaminów, po prostu napisz do mnie.

Wesprzyj ważny cel

Na koniec mam do Ciebie prośbę. Pani Agnieszka – działa od dawna w kulturze, a teraz potrzebuje Twojej pomocy. Mierzy się z ciężką chorobą, a zdobycie leku na nią wymaga sporych środków. Pertuzumab to lek nierefundowany. Lek ten zwiększa jednak znacząco szanse na całkowite wyleczenie choroby nowotworowej. Fundacja Rak’nRoll postanowiła pomóc Pani Agnieszce w zebraniu niezbędnej kwoty. Do tej pory zebrano już sporą część potrzebnej kwoty, ale do pełni sukcesu brakuje jeszcze trochę. Ty też możesz wspomóc tę zbiórkę i pomóc osobie w potrzebie.

Gorąco Cię zachęcam do wsparcia tej zbiórki.

W tym miejscu znajdziesz link do zbiórki.

Pamiętaj, że dobro zawsze wraca!

Opodatkowanie nagród w konkursach

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy podatkowej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 509 974 e-mail: wpietrasiewicz@mvptax.pl

Wakacje opóźniły nieco mój wpis na temat dofinansowania wynagrodzeń pracowników instytucji kultury. Zachęcam Cię jednak do zapoznania się z niektórymi rozwiązaniami pomocowymi dla instytucji kultury wynikającymi z tzw. Tarczy 4.0. Wprowadza je ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – w brzmieniu od 1 lipca 2020 r. (dalej: „Tarcza”).

O innych rozwiązaniach wspominałem choćby we wpisie Zwolnienia z ZUS dla instytucji kultury – tarcza antykryzysowa.

Dofinansowania wynagrodzeń pracowników instytucji kultury – wsparcie?           

Najnowsza wersja Tarczy wprowadziła m.in. możliwość dofinansowania wynagrodzeń pracowników instytucji kultury. Obejmuje również możliwość uzyskania środków na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od przyznanych świadczeń. Oczywiście wskazane wsparcie dotyczy samorządowych instytucji kultury.  Jego wysokość zależy m.in. od tego, czy obejmujesz pracowników przestojem ekonomicznym, czy też obniżonym wymiarem czasu pracy. Dla państwowych instytucji kultury oraz instytucji prowadzanych wspólnie z Ministrem Kultury przewidziano też odmienne rozwiązanie. Wspomnę o nim za chwilę.

Dofinansowania wynagrodzeń pracowników instytucji kultury – warunki

W celu skorzystania ze wsparcia dla samorządowych instytucji kultury musisz spełnić, w szczególności, łącznie następujące warunki:

 • W Twojej instytucji wystąpił spadek przychodów w następstwie wystąpienia COVID-19.
 • Pracownicy Twojej instytucji zostali objęci przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy.
 • Zawarto stosowne porozumienia z pracownikami w zakresie objęcia ich przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy.
 • Nie zalegasz do końca trzeciego kwartału 2019 r. w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy.

Pozostałe warunki dotyczą wysokości wynagrodzenia, do którego możliwe jest wnioskowanie o wsparcie.

Jeżeli masz problem z ustaleniem, czy spełniasz wszystkie warunki i potrzebujesz porady w tym zakresie, po prostu napisz do mnie.

Spadek przychodów

Pamiętaj, że warunek dotyczący spadku przychodów analizujemy w oparciu o regulację dotyczącą spadku obrotów gospodarczych (art. 15g ust. 1a i 9 Tarczy).

Spadkiem obrotów gospodarczych jest spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

 • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
 • nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego. Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Przykład

Porównaj sprzedaż usług co do ilości lub wartości za marzec i kwiecień 2019 r. względem tych samych miesięcy w 2020 r. Jeżeli obroty spadły o co najmniej 15%, wówczas możesz ubiegać się o dofinansowania.

Przestój ekonomiczny a obniżony wymiar czasu pracy

Zapewne zastanawiasz się, czym właściwie jest przestój ekonomiczny, a czym obniżony wymiar czasu pracy.

Terminy te wskazane są w ustawie z 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Przestój ekonomiczny to okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy.

Natomiast obniżony wymiar czasu pracy to obniżony wymiar czasu pracy pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika. Dotyczy on jednak nie więcej niż do połowy wymiaru czasu pracy.

Pamiętaj, że nie jest możliwe objęcie pracownika przestojem ekonomicznym i zachowanie jego wynagrodzenia. Zatem, nie skorzystasz z komentowanej pomocy, jeśli realnie nie obniżysz również wynagrodzenia pracownikom (art. 15g ust. 6 Tarczy).

A co z państwowymi instytucjami kultury?

Państwowe instytucje kultury jak też prowadzone wspólnie z Ministrem Kultury, mogą wystąpić o wsparcie na zbliżonych zasadach jak samorządowe instytucje kultury (art. 15g ust. 1 Tarczy). Nieco inne jest jednak źródło finansowania.

Co istotne, mają one jeszcze dodatkową możliwość otrzymania dofinansowania bez objęcia pracowników przestojem ekonomicznym (również przestojem na gruncie Kodeksu pracy), czy też obniżonym wymiarem czasu pracy – ta możliwość wynika z art. 15gg ust. 1 Tarczy.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie?

Jeśli Twoja sytuacja będzie wymagała uzyskania wsparcia, wniosek o dofinansowanie najlepiej złożyć elektronicznie za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl.

A poniżej zdjęcie z mojego urlopu, a na nim …. Tak, znowu zdecydowałem się odwiedzić Dolny Śląsk 🙂

dofinansowania wynagrodzeń pracowników instytucji kultury

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy podatkowej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 509 974 e-mail: wpietrasiewicz@mvptax.pl

Usługi kulturalne online a VAT

Wojciech Pietrasiewicz25 czerwca 2020Komentarze (0)

Z uwagi na obecną sytuację spowodowaną tzw. koronawirusem, usługi kulturalne online stały się coraz częstszą formą kontaktu z odbiorcami. W czasie pandemii instytucje kultury przenoszą spektakle do Internetu, nierzadko też warsztaty kulturalne odbywają się online przy pomocy popularnych komunikatorów.

Nowa formuła pracy i sprzedaży uczestnictwa w warsztatach pociąga za sobą określone trudności podatkowe – jak to zwykle bywa 😊

Usługi kulturalne online a usługa elektroniczna

W przypadku części treści udostępnianych online, świadczone w ten sposób usługi kulturalne online mogą zostać zaklasyfikowane jako usługi elektroniczne (art. 7 ust. 1 Rozporządzenia 282/2011).

Do usług elektronicznych zalicza się usługi (konieczne jest łączne spełnienie warunków):

 • świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej,
 • których świadczenie ze względu na ich charakter jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka,
 • ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe.

Z kolei katalog usług świadczonych drogą elektroniczną (wymieniony w załączniku do Rozporządzenia) wymienia m.in.:

 • uzyskiwanie dostępu do filmów i ich pobieranie;
 • odbieranie programów radiowych lub telewizyjnych rozpowszechnianych za pomocą sieci radiowej lub telewizyjnej, internetu lub podobnej sieci elektronicznej,  np. telewizja lub wideo na życzenie;
 • odbieranie programów radiowych lub telewizyjnych rozpowszechnianych za pomocą internetu lub podobnej sieci elektronicznej (streaming IP), chyba że są one nadawane jednocześnie z ich transmisją lub retransmisją za pomocą sieci radiowych lub telewizyjnych;
 • dostawę treści audio i audiowizualnych za pomocą sieci komunikacyjnych, które to treści nie są udostępniane przez dostawcę usług medialnych i nie są objęte jego odpowiedzialnością redakcyjną.

Zatem przynajmniej część usług kulturalnych takich jak udostępnianie przez Internet archiwalnych spektakli, może być usługą elektroniczną.

Uwaga na zagranicznych odbiorców

Jeśli świadczysz usługę elektroniczną na rzecz zagranicznych konsumentów, musisz uważać, w przypadku tych usług obowiązują szczególne zasady.

Miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych na rzecz nie-podatników jest miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu (art. 28k ust. 1 ustawy o VAT). Jednak usługi te możesz opodatkować VAT w Polsce jeśli:

 • masz siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności  tylko w Polsce (tylko w jednym państwie członkowskim),
 • świadczysz usługi elektroniczne na rzecz nie-podatników VAT z innych krajów niż Polska,
 • całkowita wartość usługa na rzecz nie-podatników VAT, nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego 42 000 zł (10 000 EUR w przypadku podmiotów z krajów innych niż Polska).

Jeśli spełniasz te warunki, możesz opodatkować VAT swoje usługi elektroniczne w Polsce. Jeśli nie, musisz rozważyć rejestrację dla potrzeb VAT w kraju odbiorcy usługi, albo stosowanie procedury VAT-MOSS. W uproszczeniu polega ona na składaniu deklaracji VAT w Polsce na potrzeby rozliczeń VAT należnego w innych państwach członkowskich. Podstawowe informacje o VAT-MOSS znajdziesz tutaj.

Musisz więc pamiętać, że jeśli zaczynasz świadczyć usługi elektroniczne, konieczna jest weryfikacja skąd są Twoi odbiorcy. Możesz to zrobić choćby poprzez odpowiednią procedurę rejestracyjną wymaganą do dokonania płatności za Twoje usługi. Jeśli potrzebujesz porady, jak w Twojej sytuacji powinno wyglądać rozliczenia VAT od usług elektronicznych, po prostu napisz do mnie.

Warsztaty online – jaka stawka? 

O stawkach VAT w działalności kulturalnej wspominałem już kilka razy m.in. we wpisie Sprzedaż biletów 8% czy 23%?. Jednak działalność online to nowa okoliczność, którą musisz uwzględnić określając zasady jej opodatkowania.

Prowadzenie online warsztatów jest usługą świadczoną przez Internet. W wielu jednak sytuacjach świadczenie warsztatów online nie jest zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka. Internet jest jedynie formą kontaktu z odbiorcą usług. Dzieje się tak, w szczególności gdy Twoja instytucji prowadzi warsztat z udziałem prowadzących. Wydaje się, że nie są to jednak usługi elektroniczne.

Gdy warsztaty kulturalne prowadzone są online, a wykorzystywanie sieci byłoby ograniczone do użycia ich jako środka komunikacji między prowadzącym warsztaty, a uczestnikami, nie jest właściwe uznanie takich działań za usługę elektroniczną. Do zbliżonych konkluzji w zakresie uznania prowadzenia zajęć online za usługę elektroniczną doszedł również Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 20 listopada 2018 r. nr 0112-KDIL1-3.4012.600.2018.1.KS.

Wydaje się więc, że przynajmniej część warsztatów kulturalnych nie będzie usługą elektroniczną. Jednak to, czy będzie usługą wstępu jest również wątpliwe. Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje pojęcie wstępu wskazując m.in., że jest to „możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś”. W przypadku warsztatów online organy podatkowe mogą uznać, że nie spełniają one kryteriów usługi wstępu i są usługą kulturalną korzystającą ze zwolnienia z VAT. Na taką kwalifikację może wpłynąć właśnie forma udostępnienia tej usługi. Spodziewam się, że do czasu pojawienia się pierwszych wiążących informacji stawkowych, kwestia ta będzie budzić duże wątpliwości. Jeśli osiągasz istotne obroty z tego typu działalności, rozważ uzyskanie własnej wiążącej informacji stawkowej.

A jeśli potrzebujesz pomocy przy sporządzeniu wniosku, skontaktuj się ze mną.

Udostępnianie treści online

Jeśli udostępniasz odpłatnie swoje materiały archiwalne online, możesz świadczyć na rzecz swoich klientów usługi elektroniczne. Dotyczy to np. sprzedaży dostępu do archiwalnych spektakli koncertów, czy innych wydarzeń kulturalnych. W przypadku usług elektronicznych wyłączona jest możliwość stosowania obniżonej stawki VAT. Wynika to z art. 98 ust. 2 Dyrektywy 2006/112/WE. Stawki obniżone nie mają zastosowania do usług świadczonych drogą elektroniczną, z wyjątkiem usług określonych w załączniku III pkt 6 (m.in. sprzedaż e-booków). Zatem do usług elektronicznych w większości sytuacji musisz zastosować stawkę VAT 23%.

Musisz więc dokładnie zweryfikować, jakie usługi świadczysz i odpowiednio dostosować do nich stawkę. Jak widzisz, może to budzić sporo wątpliwości, sprawdź więc na ile Twoje usługi są automatyczne i nie wymagają udziału człowieka. Sprawdź czy mogą być usługami elektronicznymi. Zweryfikuj, czy są na liście wyłączeń z usług elektronicznych wynikającej z przepisów o VAT. Na koniec dostosuj stawkę VAT i zasady opodatkowania do właściwej usługi.

W razie wątpliwości, pomyśl o uzyskaniu wiążącej informacji stawkowej.

A ja już niedługo wracam do jednego z moich ulubionych wakacyjnych regionów – Dolny Śląsk 🙂 Oby pogoda dopisała!

usługi kulturalne online

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy podatkowej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 509 974 e-mail: wpietrasiewicz@mvptax.pl

Dziś postanowiłem napisać kilka słów o rozwiązaniach w zakresie zwolnienia z ZUS dla instytucji kultury przewidzianych w tzw. Tarczy 2.0 (Tarcza).

Tarcza to formalnie ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.).

Wprowadziła ona jedną istotną zmianę polegającą na rozszerzeniu kręgu podmiotów, które mogą skorzystać z ulgi z opłacania składek ZUS. Co więcej, ZUS udzielił istotnych z Twojej (instytucji kultury) perspektywy wyjaśnień.

Zwolnienia z ZUS dla instytucji kultury a Tarcza

Na wniosek płatnika składek zwalnia się z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek:

 • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
 • od 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,
 • od 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

– zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych (art. 31zo ust. 1 Tarczy).

Jeśli więc zgłosiłeś do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, to możesz uzyskać ulgę w zapłacie w/w składek w całości. Musisz jednak spełniać powyższe warunki.
Z kolei jeśli do ubezpieczeń społecznych zgłosiłeś od 10 do 49 ubezpieczonych, przysługuje Ci ulga w wysokości 50% z tytułu opłacania w/w składek (ust. 1a art. 31zo Tarczy).

Instytucja kultury a zwolnienia z ZUS

Na początku sam miałem wątpliwości, czy wskazane zwolnień mogą zastosować instytucje kultury. Z uwagą prześledziłem Tarczę, szukając w niej potencjalnych ukrytych wyłączeń z zastosowania zwolnienia dla instytucji kultury. Nie znalazłem takich przeciwwskazań. W międzyczasie ZUS wypowiedział się tym zakresie. ZUS zapytany, w szczególności o to, czy instytucje kultury mogą korzystać z ulgi wynikającej z art. 31zo Tarczy, udzielił odpowiedzi twierdzącej.

Całość odpowiedzi ZUS jest dostępna TUTAJ.

Zatem będąc instytucją kultury również może skorzystać ze zwolnienia ze składek na ubezpieczenie społeczne. Musisz jednak spełniać wszystkie ustawowe warunki, w szczególności:

 • złożysz dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami jesteś zwolniony z ich składania,
 • nie znajdowałeś się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i regulowałeś należności, w tym składki pobierane przez ZUS,
 • zgłosiłeś do ubezpieczeń społecznych do 49 ubezpieczonych.

Aby określić wszystkie warunki, które musisz spełnić, aby korzystać ze zwolnienia z ZUS dla instytucji kultury, musisz dokładnie przeanalizować przepisy w kontekście swojej sprawy. Jeśli potrzebujesz wsparcia, po prostu napisz do mnie.

Składki za marzec

Z uwagi na przedłużające się prace nad nową wersją Tarczy, mogło się zdarzyć, że Twoja instytucja zapłaciła już składki za marzec. Jako że zwolnienie dotyczy składek nieopłaconych składek, pojawił się praktyczny problem, który ustawodawca postanowił rozwiązać.

Wprowadził bowiem szczególny mechanizm postępowania w takim przypadku. Zapewnił w ten sposób możliwość skorzystania ze zwolnienia z ZUS ze składek za marzec, nawet gdy Twoja instytucja opłaciła już składki za ten miesiąc. Wskazuje na to art. 113 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Wskazany przepis zwalnia  z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 r., także wówczas gdy należności te zostały opłacone. Opłacone należności z tytułu składek podlegają zwrotowi.

Upraszczając, jeśli Twoja instytucja spełnia warunki zwolnienia i złożysz wniosek o zwolnienie ze składek za trzy miesiące (marzec, kwiecień, maj), a Twoja instytucja zapłaciła składkę za marzec, możesz wnioskować do ZUS o wypłatę nadpłaconych środków najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień.

Musisz więc działać szybko. Wniosek ten można złożyć chociażby elektronicznie przez PUE ZUS (wniosek EZS-P).

Coraz trudniej wytrzymać w zamknięciu. Ale takie obrazki ze spacerów mogą choć trochę poprawić humor. Szkoda, że to nie mój spacer…..

Miłego dnia!

Zwolnienia z ZUS dla instytucji kultury

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy podatkowej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 509 974 e-mail: wpietrasiewicz@mvptax.pl

Wielkanocne życzenia

Wojciech Pietrasiewicz10 kwietnia 2020Komentarze (0)

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych chciałbym złożyć Ci najserdeczniejsze życzenia spokojnych i radosnych Świąt.

Życzę Ci, aby świąteczny okres był czasem odpoczynku i refleksji.

Życzę Ci również, aby ten trudny czas skończył się jak najszybciej.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy podatkowej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 509 974 e-mail: wpietrasiewicz@mvptax.pl