Wojciech Pietrasiewicz

doradca podatkowy

Specjalizuję się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług. Doradzam organizatorom imprez, instytucjom kultury, wydawnictwom, artystom, ale również podmiotom z branży nieruchomościowej, informatycznej, finansowej. Od prawie 15 lat z sukcesami pomagam podatnikom w trakcie kontroli postępowań podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Stawka na sprzedaż programów teatralnych

Wojciech Pietrasiewicz31 października 2022Komentarze (0)

Dziś kilka słów o tym, jaka stawka na sprzedaż programów teatralnych może znaleźć zastosowanie w Twojej instytucji kultury. Kwestia ta budzi pewne wątpliwości interpretacyjne. Wspominałem o nich we wpisie Nowa matryca VAT – co nowego w kulturze?

Wątpliwość sprowadza się do tego czy program powinien być traktowany jako książka lub broszura opodatkowana obniżoną stawką VAT, czy też jako materiał reklamowy opodatkowany zasadniczo stawką podstawową.

Stawka na sprzedaż programów teatralnych

Dzisiejszy spacer i piękny XVII-wieczny Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach.

Praktyka instytucji kultury prowadzących działalność teatralną często przejawiała się w przyjęciu 23% stawki na sprzedaż programów teatralnych. Siłą rzeczy organy podatkowe nie kwestionowały tego podejścia.

Czytaj dalej >>>

Zakup dzieł sztuki od artysty

Wojciech Pietrasiewicz06 lipca 20222 komentarze

Zakup dzieł sztuki od artysty może wiązać się z różnymi konsekwencjami podatkowymi dla instytucji kultury. Zależą one od tego, czy artysta prowadzi działalność gospodarczą w Polsce czy nie. O statusie artysty jako przedsiębiorcy wspominałem we wpisie VAT od wynagrodzeń artystów oraz Opodatkowanie artystów i twórców.

Dziś postaram się wyjaśnić Ci, jak rozliczyć zakup dzieła w tych dwóch sytuacjach.

Dzieła sztuki

Z perspektywy ustalenia właściwej stawki VAT ważna jest definicja dzieł sztuki. Obejmuje ona:

  • obrazy, kolaże i podobne płyty dekoracyjne, rysunki i pastele, wykonane w całości przez artystę, z wyłączeniem planów i rysunków do celów architektonicznych, inżynieryjnych, przemysłowych, komercyjnych, topograficznych lub podobnych, ręcznie zdobionych produktów rzemiosła artystycznego, tkanin malowanych dla scenografii teatralnej, do wystroju pracowni artystycznych lub im podobnych zastosowań (CN 9701),
  • oryginalne sztychy, druki i litografie, sporządzone w ograniczonej liczbie egzemplarzy, czarno-białe lub kolorowe, złożone z jednego lub kilku arkuszy, w całości wykonane przez artystę, niezależnie od zastosowanego przez niego procesu lub materiału, z wyłączeniem wszelkich procesów mechanicznych lub fotomechanicznych (CN 9702),
  •  oryginalne rzeźby oraz posągi z dowolnego materiału, pod warunkiem że zostały one wykonane w całości przez artystę; odlewy rzeźby, których liczba jest ograniczona do 8 egzemplarzy, a wykonanie było nadzorowane przez artystę lub jego spadkobierców (CN 9703),
  • gobeliny (CN 5805 00 00) oraz tkaniny ścienne (CN 6304) wykonane ręcznie na podstawie oryginalnych wzorów dostarczonych przez artystę, pod warunkiem że ich liczba jest ograniczona do 8 egzemplarzy,
  •  fotografie wykonane przez artystę, opublikowane przez niego lub pod jego nadzorem, podpisane i ponumerowane, ograniczone do 30 egzemplarzy we wszystkich rozmiarach oraz oprawach.

Pamiętaj, że chcąc wykorzystać dzieło sztuki w swojej działalności kulturalnej, oprócz egzemplarza dzieła musisz zakupić prawa autorskiego do niego. Pozwolą Ci one wykorzystywać komercyjnie dzieło sztuki. Przykładowo, jeśli chcesz utrwalić dzieło na pamiątkach muzealnych, udostępniać je w formie cyfrowej, musisz dysponować prawami autorskimi do dzieła. Typowo artysta przekazuje je wraz z egzemplarzem dzieła (często w ramach ceny sprzedaży). Ma to wpływ na konsekwencje podatkowe sprzedaży.

Zakup dzieł sztuki od artysty – przedsiębiorcy

Jeśli kupujesz dzieło sztuki od polskiego artysty – przedsiębiorcy, sprzedaż podlega opodatkowaniu VAT. Artysta może jednak korzystać ze zwolnienia podmiotowego ze względu na swoje obroty. Jeśli obroty artysty nie przekraczały w poprzednim roku i nie przekraczają 200.000 zł, sprzedaż może korzystać ze zwolnienia z VAT. Kupując dzieło od artysty zwolnionego z VAT, możesz zatem otrzymać fakturę ze zwolnieniem.

Z kolei jeśli artysta jest podatnikiem VAT czynnym, do sprzedaży swoich dzieł sztuki może zastosować stawkę VAT 8%. taka możliwość wynika z art. 120 ust. 3 ustawy o VAT. Pamiętaj, że sprzedaż wszystkich innych dzieł sztuki niż wskazane powyżej (np. masowo drukowane fotografie) będzie opodatkowana z zastosowaniem stawki podstawowej.

Zakup dzieł sztuki od artysty nie-przedsiębiorcy

Jeśli kupujesz dzieło od polskiego artysty, który nie jest przedsiębiorcą, sprzedaż nie będzie opodatkowana VAT. Musisz jednak zwrócić uwagę na konsekwencje w zakresie innych podatków.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Zakup dzieła od artysty niebędącego podatnikiem, podlega opodatkowaniu PCC. Stanie się tak gdy transakcja ma miejsce na terytorium Polski. Pamiętaj przy tym, że jeśli wartość rynkowa dzieła jest niższa niż 1000 zł, sprzedaż korzysta ze zwolnienia z PCC. To instytucja jako nabywca musi złożyć deklaracje PCC i zapłacić należny podatek w terminie 14 dni od daty dokonania czynności.

Podatek dochodowy (PIT)

Na tym niestety nie koniec.

Organy podatkowe klasyfikują przychody ze sprzedaży praw autorskich do dzieła sztuki (a często i samego dzieła) jako przychody z praw majątkowych.

„przychód z działalności artystycznej Wnioskodawcy w postaci sprzedaży własnoręcznie namalowanych obrazów poprzez galerie, które to obrazy są utworami w rozumieniu prawa autorskiego, nosi znamiona przychodu związanego z działalnością twórczą. Wobec powyższego, skoro w tej sytuacji mamy do czynienia z dziełami, ich sprzedażą – przychody z tego tytułu należy kwalifikować do przychodów określonych w art. 18 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do przychodów z praw majątkowych.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 20 lutego 2017 r. sygn. 1061 IPTPB1.4511.977.2016.2.SJ).

Zatem w takim przypadku, nabywając dzieło sztuki wraz z prawami autorskimi jako płatnik musisz odprowadzić PIT od  wynagrodzenia należnego artyście. Musisz także dopełnić wszystkich obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów o PIT.

Negocjując cenę sprzedaży, pamiętaj więc o tych okolicznościach. Warto ustalić wynagrodzenie artysty w kwocie brutto. Pozwoli uniknąć Ci to dodatkowych obciążeń w związku z zakupem dzieła sztuki od artysty.

Słonecznego dnia 🙂

Wojciech Pietrasiewicz
doradca podatkowy

VAT przy Nocy Muzeów

Wojciech Pietrasiewicz13 maja 2022Komentarze (0)

Kwestia VAT przy Nocy Muzeów od lat budzi ogromne wątpliwości i emocje. Organy podatkowe w interpretacjach klasyfikują działania, które promują działalność odpłatną muzeów, jako działalność inną niż działalność gospodarcza. Takie podejście skutkuje często obowiązkiem stosowania prewspółczynnika w odliczeniu o VAT. O problemie tym wspominałem na moim blogu już kilkakrotnie m.in. we wpisie Noc Muzeów 2018 a VAT, czy Nocy Muzeów ciąg dalszy.

Czy po latach podejście organów podatkowych uległo zmianie? Niestety nie.

VAT przy Nocy Muzeów – stanowisko organów

Organy podatkowe nadal prezentują stanowisko, że działania nieodpłatne w ramach Nocy Muzeów oprócz funkcji promocyjnej stanowią wyraz realizacji działalności statutowej w zakresie upowszechniania kultury. Powoduje to, iż działania te mają charakter mieszany.

„w ocenie Organu, nie ma wątpliwości, że w przypadku wskazanych przez Wnioskodawcę nieodpłatnych działań mających charakter wydarzeń kulturalnych, tj. Dnia Dziecka oraz (…), Europejskiej Nocy Muzeów, (…); spotkań autorskich w celu promocji książek, organizowanych sporadycznie innych wydarzeń na dziedzińcu, Zainteresowany przede wszystkim będzie realizował zadania statutowe polegające na upowszechnianiu kultury w szerokim tego pojęcia znaczeniu, do której muzea jako instytucje kultury zostały powołane (w związku, z którą nie działają one jako podatnicy podatku VAT), jak również działalności gospodarczej w rozumieniu podatku VAT (poprzez np. poszerzenie grona osób odwiedzających, które skorzystają ostatecznie z odpłatnych usług świadczonych przez muzea). W przypadku braku możliwości przyporządkowania wydatków poniesionych na organizację ww. nieodpłatnych działań, w całości do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług w ramach działalności gospodarczej, Muzeum – jak każdy inny podatnik tego podatku w takiej sytuacji – powinno stosować sposób określenia proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy.”

(interpretacja z 11 września 2019 r. nr 0112-KDIL4.4012.314.2019.2.HW).

Takie podejście utrzymuje się w bieżących interpretacjach organów. Co więcej, same instytucje kultury, składając wnioski o interpretacje, często wskazują, iż organizacja nieodpłatnej Nocy Muzeów stanowi wyraz działalności mieszanej instytucji.

Szansa na zmianę podejścia?

Pamiętaj jednak, że sporo spraw dotyczących prewspółczynnika znajduje się obecnie w sądach administracyjnych. Są więc szanse, że ewentualne pozytywne orzeczenia sądów wpłyną również na podejście organów do kwestii prewspółczynnika VAT przy Nocy Muzeów. W jednej z interpretacji wydanej po pozytywnym wyroku sądowym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że:

całość prowadzonej przez Muzeum działalności (w tym organizacja Nocy Muzeów – przyp. aut.) jest działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Zatem wydatki na nabycie towarów i usług ponoszone przez Muzeum wykorzystywane są do celów tej działalności gospodarczej. Dlatego też dokonując odliczenia podatku naliczonego związanego z prowadzoną działalnością Wnioskodawca nie powinien stosować art. 86 ust. 2a i następne ustawy o podatku od towarów i usług.”

(interpretacja z 3 marca 2021 r., nr 0461-ITPP2.4512.32.2017.10.S.AK).

W sprawie tej istotnym czynnikiem był fakt prowadzenia działalności odpłatnie (sprzedaż pamiątek, odpłatny wstęp na część wystaw) również w trakcie działań nieodpłatnych. Pamiętaj więc, że masz sporo argumentów na obronę związku działań w ramach Nocy Muzeów z działalnością gospodarczą. Organy podatkowe mogą jednak tej argumentacji nie zaakceptować. Przed sądami administracyjnymi jest jeszcze kilka spraw, które mogą mieć wpływ na to, jak ostatecznie ukształtuje się praktyka stosowania prewspółczynnika w przypadku takich działań nieodpłatnych jak te podejmowane w ramach Nocy Muzeów.

Nieodpłatny wstęp na Noc Muzeów

Pozostaje kwestia nieodpłatnego wstępu na wydarzenia w trakcie Nocy Muzeów. Czy podlega ona opodatkowaniu VAT? Niewątpliwe odpłatny wstęp do instytucji kultury jest usługą.

Jeśli jest nieodpłatny, będzie opodatkowany VAT, jeśli jest świadczony:

  • na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  • do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

W mojej ocenie nieodpłatny wstęp w wielu sytuacjach ma związek z działalnością gospodarczą dla potrzeb VAT instytucji. Dzieje się tak wtedy, gdy udział instytucji w Nocy Muzeów ma na celu promocję jej działalności odpłatnej (np. wstępu na wystawy odpłatne w innym terminie). Podobnie prowadzona w trakcie Nocy Muzeów sprzedaż (np. pamiątek) może dodatkowo wskazywać na związek usługi z działalnością gospodarczą. Wydaje się również, że same organy podatkowe nie kwestionują braku opodatkowania VAT nieodpłatnego wstępu w ramach Nocy Muzeów.

Majowa pogoda pozwoliła mi na szybką wizytę w Muzeum Śląska Opolskiego. Oprócz interesującej wystawy stałej poświęconej historii Opola, warto odwiedzić wystawę Rzeczy piękne. Tkaniny Marii Bujakowej” poświęconej projektantce i twórczyni niesamowitych tkanin.

VAT przy Nocy Muzeów

Wojciech Pietrasiewicz
doradca podatkowy

Pomoc Ukrainie w instytucjach kultury

Wojciech Pietrasiewicz21 marca 2022Komentarze (0)

Pomoc Ukrainie w instytucjach kultury to ostatnio temat nr 1 w naszej Kancelarii. Nie tylko w związku z naszymi działaniami pomocowymi. Wraz ze współpracującymi z nami instytucjami kultury analizujemy konsekwencje podatkowe różnych form pomocy osobom poszkodowanym wskutek agresji Rosji na Ukrainę. Postanowiłem więc wskazać kilka głównych kwestii, na które musisz zwrócić uwagę, rozważając działania pomocowe.

Pierwsza sprawa, od której musisz zacząć: zweryfikuj, czy jako instytucja kultury możesz prowadzić planowane działania. Paradoksalnie w wielu firmach katalog działań, które mogą być realizowane jest znacznie szerszy niż w instytucjach kultury. Pewne formy pomocy bezpośredniej mogą nie być zgodne ze statutem Twojej instytucji lub przepisami prawa. W razie wątpliwości, skonsultuj te kwestie z prawnikami.

Pomoc Ukrainie w instytucjach kultury a nowe przepisy

W okresie od 24 lutego do końca 30 czerwca 2022 r., do niektórych nieodpłatnych dostaw towarów i nieodpłatnego świadczenia usług możesz stosować stawkę 0%. Wynika ona z Rozporządzenia z 3 marca 2022 r. (Dz. U., poz. 531). Stawka ta ma jednak zastosowanie tylko do świadczeń na rzecz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, podmiotów leczniczych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Dla podmiotów prowadzących działalność kulturalną ma więc bardzo ograniczone znaczenie. Niestety  Rozporządzenie nie przewidziało wprost preferencji podatkowych dla instytucji kultury.

Pamiętaj jednak, że instytucja może na mocy tego przepisu świadczyć pewne usługi na rzecz jednostki samorządu terytorialnego nieodpłatnie z zastosowaniem stawki 0%. Przykładowo udostępnienie przestrzeni instytucji do dyspozycji jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla uchodźców będzie mogło korzystać ze stawki 0%.

Stawki 0% nie zastosujesz niestety, jeśli te samą przestrzeń udostępnisz bezpośrednio uchodźcom.

Pomoc Ukrainie w instytucjach kultury a prewspółczynnik

Pamiętaj, że działania pomocowe instytucji kultury mogą nie być obojętne dla instytucji kultury z perspektywy odliczenia VAT z zastosowaniem prewspółczynnika. Kwestia ta jest szczególnie istotna w przypadku tych instytucji kultury, które nie stosują prewspółczynnika, bo np. prowadzą wyłącznie działalność odpłatną. Podjęcie działań nieodpłatnych może spowodować obowiązek stosowania prewspółczynnika w rozliczeniach instytucji kultury.

Prewspółczynnik musisz stosować wtedy, gdy:

  • występują u Ciebie wydatki związane jednocześnie z działalnością gospodarczą i działalnością inną niż działalność gospodarcza i
  • jednocześnie nie jesteś w stanie przyporządkować tych wydatków do jednego z typów działalności.

Jeśli Twoja instytucja podejmować będzie działania o charakterze czysto charytatywnym, stanowić one mogę cele inne niż działalność gospodarcza dla potrzeb VAT. Może to więc skutkować obowiązkiem stosowania prewspółczynnika dla niektórych wydatków.

Nieodpłatne udostępnienie lokali uchodźcom

Jeśli Twoja instytucja planuje udostępnić lokale bezpośrednio uchodźcom, takie działanie może rodzić konsekwencje w VAT. Opodatkowaniu VAT podlega bowiem nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza dla potrzeb VAT. Jako wyraz działalności charytatywnej, trudne może być powiązanie tego typu działalności z działalnością gospodarcza dla potrzeb VAT instytucji. Takie użyczenie lokalu może więc być opodatkowane VAT. Jeśli jednak takie użyczenie nastąpi na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, która udostępni lokale uchodźcom zastosowanie znajdzie stawka 0% na podstawie przepisów powołanego Rozporządzenia.

Nieodpłatny wstęp na wydarzenia kulturalne

Pomoc Ukrainie w instytucjach kultury może przyjąć formę darmowych wejściówek do muzeum, czy teatru. w takim przypadku można znaleźć argumenty za brakiem opodatkowania VAT takich świadczeń. Część z nich przedstawiałem we wpisie Nieodpłatne przekazanie wejściówek na koncert. Kluczowy w tym przypadku jest więc związek z działalnością gospodarczą dla potrzeb VAT instytucji kultury.

Jeśli będziesz w stanie wykazać, iż działania te mają na celu nie tylko wsparcie osób poszkodowanych rosyjską agresją, ale również promocję instytucji i jej działalności odpłatnej w gronie potencjalnych nowych odbiorców, możliwe jest doszukiwanie się związku takich czynności z działalnością gospodarczą dla potrzeb VAT.  Niestety nie ma pewności, że organy podatkowe zaakceptują takie stanowisko a wskazane Rozporządzenie zwiększa ryzyko takiego stanowiska.

Warto mieć jednak nadzieję na dalsze inicjatywy legislacyjne, które rozwieją te wątpliwości. Może pierwsze interpretacje indywidualne pokażą kierunek wykładni związku działań nieodpłatnych z działalnością gospodarczą okiem organów?

Oby w tym przypadku nie zabrakło zdrowego rozsądku i zrozumienia trudnej sytuacji.

Pomoc Ukrainie w instytucjach kultury

Wojciech Pietrasiewicz
doradca podatkowy

 

Świąteczne życzenia

Wojciech Pietrasiewicz24 grudnia 20212 komentarze

Dziś nie o podatkach, prawodawstwie podatkowym i organach podatkowych wysyłających pisma na ostatnią chwilę.

W imieniu własnym oraz całego zespołu Tax & Art pragnę złożyć Ci życzenia zdrowych i spokojnych Świat Bożego Narodzenia spędzonych, o ile to możliwe w tym pandemicznym czasie, w gronie rodziny i najbliższych. Życzę Ci, abyś w tym świątecznym okresie znalazł(a) czas na swoje pasje i to, co lubisz robić najbardziej.

Oby Nowy Rok, oprócz fatalnych zmian podatkowych, przyniósł nam pozytywne zmiany w otaczającej nas rzeczywistości i obdarował nas mnóstwem radosnych chwil.

Pozdrawiam Cię serdecznie

 

Świąteczne życzenia

Wojciech Pietrasiewicz
doradca podatkowy