Wojciech Pietrasiewicz

doradca podatkowy

Specjalizuję się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług. Doradzam organizatorom imprez, instytucjom kultury, wydawnictwom, artystom, ale również podmiotom z branży nieruchomościowej, informatycznej, finansowej. Od prawie 15 lat z sukcesami pomagam podatnikom w trakcie kontroli postępowań podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Należności za podróż zleceniobiorcy

Wojciech Pietrasiewicz14 listopada 2018Komentarze (0)

Ostatnio otrzymałem prawie jednocześnie telefony od kilku klientek – uczestniczek jednego ze szkoleń podatkowych. Dowiedziały się tam o konieczności poboru podatku od należności za podróż zleceniobiorcy sfinansowanych przez instytucje kultury zlecające występy artystom. Szkolenie było organizowane dla branży kulturalnej i rozrywkowej. Tych kilka telefonów skłoniło mnie do przygotowania dzisiejszego wpisu.

Czego dotyczy problem?

Problem dotyczy możliwości zwolnienia od podatku należności za podróż zleceniobiorcy. Jeśli finansujesz współpracującym z Tobą artystom koszty dojazdu lub noclegu w związku z ich występem, to dotyczy on również Twojej działalności!

O kwestii finansowania świadczeń dodatkowych dla artystów wspominałem już nieco we wpisie Świadczenia dla artystów (niektóre) bez podatku. Podzieliłem się w nim pozytywną interpretacją, która pozwala na zastosowanie zwolnienia do zagwarantowania takich świadczeń jak przelot czy nocleg w związku z wykonywanym przez artystę zleceniem.

Alarmistyczne informacje, które otrzymałem, wskazywały, że zmieniła się definicja podróży służbowej, która obecnie nie pozwala już na uznanie, że stanowią one należności za czas podróży artysty. W związku z tym nie korzystają ze zwolnienia.

Warto więc rozważyć, na ile ryzyko to rzeczywiście występuje.

Należności za podróż zleceniobiorcy – zakres zwolnienia

Zwolnione z podatku są diety i inne należności za czas:

 1. podróży służbowej pracownika,
 2. podróży osoby niebędącej pracownikiem

– do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju (art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT).

Jednocześnie, aby skorzystać ze zwolnienia musisz spełnić pewne dodatkowe warunki. Zwolnienie stosuje się, jeżeli otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione:

 • w celu osiągnięcia przychodów lub
 • w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów odrębnych ustaw, lub
 • przez organy (urzędy) władzy lub administracji państwowej albo samorządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, lub
 • przez osoby pełniące określone funkcje obywatelskie, w związku z wykonywaniem tych funkcji.

Już te warunki budzą wątpliwości, ale dziś skupię się na samej definicji podróży. To ona może być przyczyną konieczności opodatkowania świadczeń dodatkowych dla artystów związanych ze zleconym występem.

No własnie „podróży”, a nie „podróży służbowej”. W przypadku zleceniobiorców ustawa wyraźnie stosuje termin szerszy i moim zdaniem nie ogranicza się on do wyjazdów spełniających kryteria podróży służbowej pracownika. Może to być każdy inny wyjazd związany z wykonywaniem zlecenia.

Co wynika z interpretacji organów podatkowych?

Z niektórych interpretacji rzeczywiście wynika, że organy podatkowe próbują zawężać zwolnienie do należności za podróż zleceniobiorcy. Uznają, że tylko niektóre typu podróży kwalifikują się do zwolnienia.

Przykładowo, w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 listopada 2018 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.506.2018.1.GG przedstawił taką zawężającą wykładnię pojęcia podróży:

Analizując definicję podróży należy mieć na uwadze następujące jej elementy: odbywanie poza miejscem (miejscowością), w którym znajduje się siedziba podmiotu wysyłającego osobę w podróż, lub też poza stałym miejscem, gdzie osoba wykonuje powierzone czynności, odbywanie podróży w celu wykonania zadania zleconego (powierzonego). Wszystkie te cechy winny wystąpić łącznie. Podróż zatem to zdarzenie incydentalne w stosunku do zadania powierzonego w ramach umowy i wykonywanego na podstawie tej umowy. Pod pojęciem podróży (przebywania w niej) nie można więc rozumieć takiej sytuacji, gdzie musi ona się odbyć, aby osoba mogła wykonywać zadania ściśle określone w treści umowy.

Podsumowując powyższe stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o PIT nie będzie miało zastosowania, bowiem opisane wyjazdy nie spełniają definicji „podróży”, ponieważ nie mają charakteru incydentalnego, tymczasowego i krótkotrwałego a stanowią istotę zawartej umowy zlecenia.”

Takich interpretacji możesz znaleźć znacznie więcej. Musisz jednak wiedzieć, iż dotyczą one zazwyczaj zleceniobiorców wyjeżdżających za granicę, aby tam wykonać zlecenie. Powołana przeze mnie interpretacja dotyczy należności za podróż opiekunek do Niemiec wykonujących tam zlecenie. Nie zidentyfikowałem interpretacji, które w oparciu o wskazaną definicję podróży odmawiają zastosowania zwolnienia do świadczeń na rzecz artystów związanych ze zleconym występem.

Znam natomiast takie, które potwierdzają możliwość zastosowania zwolnienia.

Co na to sądy?

Sądy administracyjne nie podzielają raczej wykładni organów. W kilku orzeczeniach wskazują wprost, że podróż zleceniobiorcy różni się od podroży służbowej.

A podstawowa różnica to jej cel. W przypadku podróży służbowej wynika on z przepisów prawa pracy. Natomiast w przypadku podróży zleceniobiorcy, nie jest on jednoznacznie określony. Wreszcie niekiedy pokrycie kosztów podróży jest na tyle mocno związane z interesem zlecającego, że w ogóle nie jest przychodem.

A skoro nie jest, to jak może być zrównany z podrożą służbową?

Zwróć uwagę na jeden, ale symptomatyczny wyrok w tej sprawie. Naczelny Sąd Administracyjny również wypowiedział się w sprawie należności za podróż zleceniobiorcy – opiekunki dla dzieci. W przeciwieństwie do organów uznał jednak, że zwolnienie w takiej sytuacji przysługuje.

„należy przyjąć, że aby osoba niebędąca pracownikiem mogła skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b w zw. z ust. 13 pkt 1 ustawy o PIT konieczne jest odbycie przez nią podróży oraz ustalenie, że celem tej podróży jest osiągnięcie przychodu. Nadto otrzymane świadczenie nie może zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Przy czym podróż, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy o PIT nie może być utożsamiana z podróżą służbową.”
(Wyrok NSA z 30 maja 2018 r., sygn. II FSK 1446/16)

Z tym wnioskiem należy się zgodzić.

Co dalej?

Kwestia zwolnienia dla należności za podróż zleceniobiorcy – artysty budzi wątpliwości. Moim zdaniem jest jednak więcej argumentów za tym, że takie zwolnienie powinno przysługiwać. Oprócz argumentów są też pozytywne interpretacje.

Ja w tej sprawie zalecam swoim klientom uzyskania swojej własnej interpretacji indywidualnej potwierdzającej możliwość zastosowania zwolnienia.  Jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie, napisz do mnie.Wierzę, że uzyskanie pozytywnej interpretacji nadal jest możliwe.

A  jeśli nie?

To swoich racji należy bronić przed sądem. Z szansami na sukces.

Wielu z moich znajomych pytało mnie, jak celebrowałem Święto Niepodległości.

Jak zwykle sportowo:)

Bieg Niepodległości 2018

Wojciech Pietrasiewicz
doradca podatkowy

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: