Opodatkowanie artystów i twórców

Wojciech Pietrasiewicz24 kwietnia 2017Komentarze (0)

Kilka dni temu przeczytałem artykuł dotyczący najnowszej interpretacji dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym działalności twórców. Powołano tam interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącą opodatkowania licencji na korzystanie z aplikacji.

Postanowiłem do niej sięgnąć (interpretacja nr 2461-IBPB-2-2.4511.6.2017.2.IN).

We wniosku twórca wskazał, że w wolnym czasie zajmuje się tworzeniem aplikacji mobilnych, z których chciałby zacząć uzyskiwać dochód. Zamierza udzielać licencji na korzystanie z aplikacji, która będzie sprzedawana za pośrednictwem sklepu zarejestrowanego w USA. Dochody z korzystania z aplikacji zamierza osiągać w sposób stały i ciągły.

W tych okolicznościach Dyrektor uznał, że osiągane przychody z licencjonowania praw do aplikacji mobilnych nie są przychodem z działalności gospodarczej, ale przychodem z praw majątkowych. Dyrektor podkreślił, że:

„w przypadku podatnika, którego działalność zarobkowa jest związana z korzystaniem z praw autorskich (rozporządzaniem takimi prawami), uzyskane z tego tytułu przychody należy kwalifikować do źródła przychodów z praw majątkowych, o którym mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W sytuacji Wnioskodawcy – gdzie jak wskazano umowa z firmą nie jest zawierana w ramach działalności gospodarczej, tzn. określone we wniosku czynności nie są wykonywane w ramach zarobkowej działalności usługowej ani nie są wykonywane w sposób zorganizowany i ciągły, aplikacje mobilne są tworzono przez Wnioskodawcę w czasie wolnym, po godzinach pracy – do przychodów z tego źródła należy zaliczyć więc przychody uzyskane z tytułu udzielenia niewyłącznej licencji na rozpowszechnianie i używanie aplikacji mobilnych.”

Czyli, zdaniem organu o tym czy udzielanie licencji jest działalnością gospodarczą decyduje to, czy zawierając stosowane umowy działasz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Trochę dziwne.

Sam decydujesz czy prowadzisz działalność gospodarczą, czy nie?

Działalność twórcza w czasie wolnym nie jest działalnością gospodarczą?

Co ciekawe, Dyrektor sam wskazał, że twórca nie działa w sposób zorganizowany i ciągły, gdyż twórca tworzy swoje aplikacje w czasie wolnym od pracy.

Czyli jeśli masz etat, a w czasie wolnym generujesz przychody z licencji na ogromne kwoty, to nie prowadzisz działalności gospodarczej?

Teza co najmniej dyskusyjna.

Kiedy artysta i twórca osiągają przychody z działalności gospodarczej?

Ustawodawca jasno wskazał, jakie kryteria decydują o tym, czy osiągasz przychody z działalności gospodarczej czy nie.

Przychody z wykonywanych przez Ciebie czynności nie będą przychodami z działalności gospodarczej, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
  2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i w czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
  3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Jeśli więc sprzedając efekt swoich działań ponosisz ryzyko gospodarcze albo odpowiedzialność za swoje czynności lub ich wykonanie, to osiągasz przychody z działalności gospodarczej.

Nie decyduje o tym, to czy robisz to w czasie wolnym, czy w godzinach.

Możesz przecież mieć etat i jednocześnie być przedsiębiorcą!

Jaka jest podstawowa różnica w opodatkowaniu?

Przychody z działalności gospodarczej mogą być opodatkowane liniowo z zastosowaniem stawki 19%, musisz jednak uiszczać składki na ubezpieczenie społeczne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz prowadzić ewidencję księgową (zazwyczaj podatkową książkę przychodów i rozchodów).

Przychody z praw majątkowych są opodatkowane progresywnie z zastosowaniem stawek 18% i 32%. Takie zakwalifikowanie swojej działalności może być atrakcyjne, jeśli osiągane przez Ciebie przychody są stosunkowo niewielkie.

Jest jeszcze kilka innych różnic, ale o nich opowiem przy innej okazji.

A co z VAT?

Działalnością gospodarczą dla potrzeb VAT są m.in. czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Stała i ciągła sprzedaż efektów działalności twórczej może więc być działalnością gospodarczą dla potrzeb VAT. Będzie nią np. licencjonowanie za wynagrodzeniem praw do korzystania z aplikacji mobilnej.

Z obowiązku rejestracji dla potrzeb VAT mogą wyłączyć Cię m.in. niskie obroty – poniżej 200.000 zł w skali roku.

A poniżej mała próbka tego, co działo się na wczorajszym pikniku historycznym organizowanym przez Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. 2 Pułk Ułanów Księstwa Warszawskiego w akcji.

 

Niedawno otrzymałem prośbę o analizę kwestii opodatkowania VAT nieodpłatnych przekazań wejściówek na koncert. Zazwyczaj zadawane mi pytania dotyczą wpływu nieodpłatnych przekazań wejściówek na obowiązek stosowania prewspółczynnika przez przekazującego bilety.

Poruszałem te kwestie tutaj i tutaj.

Tym razem pytanie jednak sprowadzało się do rozstrzygnięcia, czy takie nieodpłatne przekazanie wejściówek należy opodatkować VAT.

Niestety odpowiedź na to pytanie zależy w dużej mierze od okoliczności przekazania wejściówek.

Opodatkowanie VAT nieodpłatnych wejściówek

Opodatkowaniu VAT podlega nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika (art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT).

Bilety dla pracowników

Jeżeli więc przekazujesz wejściówki na organizowany przez Ciebie koncert swoim pracownikom jako dodatkowy element motywujący lub z podobnych przyczyn, to takie przekazanie musisz opodatkować VAT.  Wynika to z faktu, że takie przekazanie jest dokonywane na cele osobiste pracowników.

Wniosek taki znajduje potwierdzenie w niektórych interpretacjach indywidualnych organów podatkowych. W interpretacji indywidualnej z 5 grudnia 2013 r., nr IPPP2/443-1042/13-2/BH Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie:

„Sam fakt, że to pracownik Spółki oraz jego rodzina otrzymali od Spółki-pracodawcy bilety stanowiące nagrodę dla pracownika za dobrze wykonywaną pracę nie powoduje, że w sprawie mamy do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem usług niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT. Nie można zaprzeczyć, że pracownik otrzymujący nagrodę w postaci biletu będzie zmotywowany do dalszej równie efektywnej pracy, jednakże faktem jest, że dla pracownika i jego rodziny otrzymanie biletu na mecz EURO 2012 jest korzyścią osobistą niesłużącą celom prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.”

Bilety dla VIP-ów

W przypadku biletów dla tzw. VIP-ów (dziennikarze, znani aktorzy, reżyserzy), a więc osób, które mogą mieć wpływ na ocenę spektaklu i jego promocję, konieczna jest ocena, czy takie przekazanie jest dokonane do celów działalności gospodarczej. Moim zdaniem taki związek jest ewidentny. Oznacza to brak opodatkowania VAT nieodpłatnego przekazania wejściówek dla VIP-ów.  Tezę tę potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 23 września 2014 r., nr ITPP1/443-720/14/AJ.

Bilety dla kontrahentów

Podobnie w przypadku przekazywania wejściówek na koncert przedstawicielom kontrahentów. Przyjmując, że takie przekazania mają służyć pogłębieniu relacji z kontrahentami, ich związek z działalnością gospodarczą również nie powinien być kwestionowany. Takie przekazania również nie powinny podlegać opodatkowaniu VAT.

*****

A poniżej Kamienne kręgi w Odrach. Byłem tam w ostatnie wakacje. Ich historia jest bardzo tajemnicza. Nie są to raczej miejsca pochówku. Wierzono, że mają one magiczną, uzdrawiającą  moc…. Ciekawe miejsce na ciekawy spacer. A może coś więcej?

Wielkanocne życzenia

Wojciech Pietrasiewicz14 kwietnia 2017Komentarze (0)

Zbliżają się Święta Wielkanocne.

Z tej okazji chciałbym Ci życzyć spokojnych Świąt Wielkanocnych, niezbyt mokrego Dyngusa, a przede wszystkim czasu na te sprawy, które czasem w codziennym biegu umykają.

Do usłyszenia po Świętach!

Zajęcia szachowe – zwolnienia z VAT

Wojciech Pietrasiewicz11 kwietnia 2017Komentarze (0)

Co jest usługą kulturalną a co nie?

Analizując sprawy swoich klientów, bardzo często sam zadaję sobie to pytanie. Od odpowiedzi na nie zazwyczaj zależy to, czy do świadczonych przez Ciebie usług możesz zastosować zwolnienie z VAT.

Można sobie tu zadać wiele pytań: czy lekcje muzealne mogą korzystać ze zwolnienia z VAT? Jak potraktować zajęcia z  robotyki? Czy zajęcia taneczne w domu kultury mogą korzystać ze zwolnienia z VAT?

Na część pytań znajdziesz odpowiedź na moim blogu:

Jaki VAT od lekcji muzealnych?

Kiedy instytucja kultury korzysta ze zwolnienia z VAT?

O pozostałych kwestiach opowiem później.

Szerokie zastosowanie zwolnienia z VAT

Z dotychczas prowadzonych przez mnie spraw oraz dostępnych interpretacji wyłania się jeden wniosek: organy podatkowe dosyć szeroko definiują pojęcie usługi kulturalnej dla potrzeb zwolnienia za VAT.

Zazwyczaj odwołują się do językowej definicji pojęcia kultura rozumianej jako materialna i umysłowa działalność społeczeństw oraz jej wytwory. Coraz częściej w swych analizach odwołują się również do pojęcia działalności kulturalnej z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Polega ona na na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Znaczenia nabiera również to, czy dana działalność jest elementem działalności statutowej instytucji kultury, czy nie.

Zajęcia szachowe ze zwolnieniem z VAT

W interpretacji z 27 lutego 2017 r., 1462-IPPP2.4512.974.2016.1.IZ, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził, że zajęcia szachowe, polegające na nauce gry w szachy prowadzone przez centrum kultury są usługą kulturalną zwolnioną od VAT.

Swój wniosek Dyrektor oparł na dwóch przesłankach:

  • przyjął za wnioskodawcą, że zajęcia szachowe stanowią działalność kulturalną dla potrzeb ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Jest to ważne założenie, które nie powinno być elementem stanu faktycznego wniosku, ale elementem oceny prawnej organu. To on powinien dokonać wykładni, co jest usługą kulturalną. Założenie to w zależności od wykładni przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej można podważyć,
  • usługa ta stanowi element działalności statutowej instytucji kultury.

Zdaniem organu jeśli te dwie przesłanki są spełnione, a instytucja kultury nie osiąga w sposób systematyczny zysków z prowadzonej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług, zastosowanie znajdzie zwolnienie z VAT.

Mam pewne wątpliwości, czy takiej podejście jest słuszne, czy jednak zwolnienie z VAT nie powinno obejmować usług ściślej związanych z kulturą.

Organy podatkowe zdają się jednak szeroko interpretować pojęcie usług kulturalnych dla potrzeb zwolnienia z VAT. Wiele zajęć prowadzonych przez instytucje kultury będzie spełniać wskazane wyżej przesłanki. Pamiętaj o tym, organizując w swojej instytucji nowe typy zajęć lub analizując prawidłowość swojej dotychczasowej praktyki.

Niektóre muzea jednak z prewspółczynnikiem?

Wojciech Pietrasiewicz09 kwietnia 2017Komentarze (0)

Wydawało się, że kwestia nieodpłatnych wstępów do muzeów i ich ewentualnego wpływu na obowiązek liczenia prewspółczynnika jest już rozwiązana. Organy podatkowe w interpretacjach indywidualnych generalnie potwierdzały, że nieodpłatne wejście do muzeów zarówno w „ustawowy dzień bezpłatny” jak i dla określonych grup wiekowych nie powoduje obowiązku stosowania przez muzea prewspółczynnika.

Zerknij do mojego wpisu Prewspółczynnik w muzeach – znajdziesz tam więcej informacji na ten temat.

Do tej pory interpretacje wydawane muzeom były w miarę jednolite i wskazywały brak obowiązku kalkulacji prewspółczynnika przez muzea. Oczywiście ogromne znaczenie dal rozstrzygnięcia ma mają specyficzne okoliczności funkcjonowania danego muzeum. Dlatego tak ważne jest zabezpieczenie swojej sytuacji podatkowej. Jednak szereg interpretacji indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe dla muzeów dawał nadzieję na jednolite traktowanie sytuacji wszystkich muzeów.

Do czasu.

Zmiana podejścia?

W interpretacji indywidualnej z 15 marca 2017 r., nr 3063-ILPP2-1.4512.250.2016.2.AP Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nakazał stosowanie prewspółczynnika w muzeum, do którego wstęp był nieodpłatny na podstawie uchwały jednostki samorządu terytorialnego. Była to jedyna forma nieodpłatnych czynności muzeum. Wykonywało ono również szereg działań odpłatnych: sprzedaż wydawnictw własnych, usługi przewodnickie, usługi ksero i skanów materiałów archiwalnych, zgody na prezentację zbiorów Muzeum, usługi wyświetlania filmu dokumentalnego, wynajem rowerów i samochodu wraz z kierowcą po terenach poobozowych, wynajem pokoi gościnnych. Sam wstęp do muzeum był jednak zawsze nieodpłatny.

Wprawdzie jest to sytuacja inna niż większości muzeów, gdzie wstęp zasadniczo jest odpłatny. Można więc wyobrazić sobie obowiązek liczenia prewspółczynnika w tej właśnie sytuacji. Dziwi jednak sama argumentacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Od 1 marca 2017 r. to ten organ jest odpowiedzialny za wydawanie interpretacji (więcej informacji na ten temat znajdziesz we wpisie Gdzie po 1 marca 2017 złożyć wniosek o interpretację?).

Co powiedział organ?

Podkreślił, że:

„Pomimo wskazania przez Zainteresowanego, że bezpłatne wejścia na teren Muzeum mają na celu poszerzenie grona osób, które ostatecznie skorzystają z odpłatnych usług oraz, że mają na celu zwiększenie przychodów ze sprzedaży usług opodatkowanych, istotne znaczenie ma fakt, że przedmiotowe wstępy realizowane są w celach statutowych, dla których Muzeum zostało powołane. Zdaniem tut. Organu, nie można zatem uznać, że usługi bezpłatnego wstępu do Muzeum wpisują się w ramy działalności gospodarczej. „

Wątpliwa argumentacja

Teza ta budzi wątpliwości. Znakomita większość działań instytucji kultury jest dokonywana w celach statutowych, również ta odpłatna. Dyrektor zdaje się mylić działalność gospodarczą dla potrzeb ustawy o organizacji działalności kulturalnej oraz dla potrzeb VAT. A to są dwa odrębne pojęcia. Z perspektywy VAT nie ma znaczenia czy dana czynność jest działalnością statutową muzeum czy nie. Ma natomiast to znaczenie, czy jest samodzielna u mieści się w kryteriach określonych w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Więcej na ten temat znajdziesz w moim poradniku PREWSPÓŁCZYNNIK VAT W INSTYTUCJACH KULTURY – 7 PYTAŃ I ODPOWIEDZI.

Szereg czynności nieodpłatnych jako związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o VAT. Właśnie dlatego, że są związane z działalnością gospodarczą muzeum dla potrzeb VAT. Nawet jeśli czynności te mieszczą się w ramach działalności statutowej muzeum. Właśnie z tej przyczyny nieodpłatny wstęp do muzeum  np. w ramach akcji promujących muzeum, czy dla określonej kategorii osób, nie powinien generować obowiązku kalkulacji prewspółczynnika.

Dyrektor chciał chyba w ten sposób objąć obowiązkiem kalkulacji prewspółczynnika sytuacje, gdy wstęp do muzeum jest zawsze nieodpłatny.  Niestety nie potrafił tego prawidłowo uzasadnić.

Co dalej?

Moim zdaniem, wniosków z tej interpretacji nie należy rozszerzać na sytuacje, w których muzeum pobiera opłaty ze wstęp zwalniając z obowiązku zapłaty tylko niektóre osoby lub wprowadzając brak odpłatności tylko w niektórych sytuacjach.

Jeśli wstęp do Twojego muzeum jest odpłatny, a tylko w niektórych sytuacjach Twoje muzeum umożliwia wstęp nieodpłatny, nie oznacza to, że musisz liczyć prewspółczynnik. Ale może warto mieć swoją interpretację?

A muzeum, które otrzymało interpretację, może ją zaskarżyć. Myślę, że znalazłoby się kilka argumentów przemawiających za brakiem obowiązku kalkulacji prewspółczynnika w tej sytuacji…