Dziś kilka słów o stawkach VAT na bilety sprzedawane na imprezy nietypowe, które wymykają się tradycyjnemu rozumieniu usługi kulturalnej. Za takie uznaję wstęp na wystawę klocków, czy do domu zagadek. Przyporządkowanie właściwej stawki VAT do tego typu usług może budzić wątpliwości. Wynikają one z tego, że czasami bardzo trudno jest jednoznacznie określić charakter organizowanej imprezy.  Mam z tym często do czynienia w praktyce.

Cena za bilety jest zawsze określana w kwocie brutto (niezależnie od stawki VAT) w związku z tym ryzyko zastosowania niewłaściwej stawki obciąża często Ciebie jako organizatora imprezy. Czasem ryzyko to ponoszą również inne podmioty sprzedające bilety na Twoje imprezy. Dlatego prawidłowe ustalenie stawki VAT na  sprzedawane przez Ciebie bilety jest tak istotne.

Najtrudniejsze sytuacje wiążą się z przedsięwzięciami, które mają charakter mieszany, a więc gdy trudno jednoznacznie określić ich naturę. Dotyczy to przykładowo sytuacji, gdy w ramach Twojej imprezy kulturalnej lub rozrywkowej, swoją przestrzeń wystawową otrzymują wystawcy (zazwyczaj związani tematycznie z przedmiotem imprezy).

W takiej sytuacji bardzo ważne jest określenie przeważającego charakteru imprezy, bo to on wpływa na stawkę VAT na sprzedawane  bilety na tę imprezę. Jeśli Twoja impreza ma charakter raczej targowy, to właściwą stawką VAT będzie stawka 23%. Jeśli jednak Twoja impreza ma charakter kulturalny, rozrywkowy, czy rekreacyjny to możesz zastosować stawkę obniżoną – 8% na podstawie jednej z pozycji załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Poruszałem już te kwestie we wpisie Sprzedaż biletów 8%, czy 23%.

Czasem jednak trudno jest stwierdzić, czy sama natura imprezy pozwala na zastosowanie stawki obniżonej. Nie jest możliwe, aby w kilku kategoriach zawartych korzystających z obniżonych stawkę ująć cały wachlarz różnorodnych imprez występujących w praktyce.

Niełatwo jest również ustalić stawkę VAT, gdy Twoja impreza wymyka się tradycyjnym definicjom usługi kulturalnej czy rozrywkowej. Jeśli masz w takiej sytuacji czas uzyskać interpretację indywidualną, warto to zrobić. Bardzo często organizowane przez Ciebie imprezy nie są jednorazowe, a cykliczne. Oznacza to, że stosowanie stawki VAT na sprzedawane bilety ma wpływ na Twoje rozliczenia vatowskie przez wiele lat.

A skoro bilety na Twoje imprezy to jest to na czym zarabiasz, warto mieć pewność jaką stawkę VAT masz obowiązek stosować.

A teraz dwa przykłady interpretacji na stawkę obniżoną, które trafiły w moje ręce przy okazji pracy nad jednym zleceniem.

Wstęp na wystawę klocków

W interpretacji z 17 lutego 2017 r., nr 3063-ILPP2-1.4512.217.2016.2.AS Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu potwierdził możliwość zastosowania stawki 8% do usług wstępu na wystawę klocków (pewnie LEGO:) Co ciekawe, organ podatkowy zakwalifikował te usługi jako usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury wyłącznie w zakresie wstępu, a więc de facto jako usługę kulturalną.

Wstęp do domu zagadek

W interpretacji z 12 lutego 2017 r., nr IPPP3/4512-1090/15-2/PC Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zaakceptował możliwość zastosowania stawki 8% na sprzedaż biletów do Domu Zagadek. Organ zakwalifikował  te usługi jako usługi związane z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne (poz. 183 załącznika nr 3 do ustawy o VAT).

Wnioski dla Ciebie

W wielu sytuacjach bilety, które sprzedajesz na imprezy nietypowe, mogą korzystać z obniżonej stawki. Jak możesz zaobserwować w powyższych interpretacjach usługi, które z pozoru trudno uznać za usługi kulturalne, mogą korzystać z obniżonej stawki VAT.

W sytuacjach wątpliwych np. gdy impreza ma cechy wydarzenia kulturalnego i targów albo nietypowych, warto zabezpieczyć możliwość zastosowania obniżonej stawki VAT uzyskując interpretacje indywidualną.

Korzystając z okazji zapraszam Cię na szkolenia organizowane przez Redakcję Poradnika Instytucji Kultury, które mam przyjemność prowadzić. Dotyczą prewspółczynnika oraz VAT w działalności kulturalnej, a odbędą się wkrótce w Warszawie i we Wrocławiu.

Więcej informacji oraz  formularz znajdziesz poniżej:

Szkolenie Warszawa 31 marca 2017 r.

Szkolenie Wrocław 4 kwietnia 2017 r. 

A poniżej Palacio Real de Madrid. Piękne wnętrza, ciekawa historia.

 

Stawka VAT na ebooki nadal 23%

Wojciech Pietrasiewicz08 marca 2017Komentarze (0)

A jednak stawka VAT na ebooki w Polsce nadal wynosić będzie 23% 🙁

Wczoraj Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w „polskiej” sprawie dotyczącej stawki VAT na ebooki. Wspominałem o tej sprawie przy okazji mojego wpisu o inicjatywie Komisji Europejskiej w sprawie wprowadzenia obniżonej stawki VAT na ebooki.

Znajdziesz go tutaj.

W sprawie wszczętej z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) o sygnaturze C‑390/15 przedmiotem sporu była kwestia ważności przepisów, które umożliwiają zastosowanie obniżonej stawki VAT do dostarczania książek na wszystkich nośnikach fizycznych. Interpretując ten przepis dosłownie nie jest możliwe zastosowanie obniżonej stawki VAT do ebooków.

RPO próbował podważyć ważność przepisów Dyrektywy 2006/112 w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej wskazujących kategorie towarów, które mogą korzystać z obniżonej stawki VAT. Kwestionował tryb przyjęcia przepisów regulujących możliwość stosowania obniżonej stawki VAT do niektórych towarów oraz wskazując na naruszenie zasady neutralności, czy raczej równego traktowania.

Trybunał Sprawiedliwości UE nie zgodził się z argumentacją RPO. Podkreślił, że odmienne traktowanie dostawy książek cyfrowych drogą elektroniczną i dostawy książek na wszystkich nośnikach fizycznych, należy uznać za należycie uzasadnione. Nie narusza też zasady równego traktowania.

Trybunał uznał, że:

„uznanie, że państwa członkowskie dysponują możliwością stosowania obniżonej stawki VAT do dostawy książek cyfrowych drogą elektroniczną, tak jak jest to dopuszczalne dla dostawy takich książek na wszystkich nośnikach fizycznych, zagrażałoby spójności całości środka zamierzonego przez prawodawcę Unii, polegającego na wyłączeniu wszystkich usług elektronicznych z możliwości stosowania obniżonej stawki VAT.”

To już chyba koniec batalii o obniżoną stawkę VAT na ebooki. Teraz pozostaje nam tylko czekać na skuteczne przeprowadzenie zmiany przepisów Dyrektywy 2006/112. Inicjatywa Komisji Europejskiej zasługuje na wsparcie i szybką realizację.

*****

A jeśli interesują Cię kwestie związane z prewspółczynnikiem VAT w instytucjach kultury zajrzyj do mojego ebooka PREWSPÓŁCZYNNIK VAT W INSTYTUCJACH KULTURY – 7 PYTAŃ I ODPOWIEDZI.

Miłej lektury!

 

Jak policzyć prewspółczynnik?

Wojciech Pietrasiewicz27 lutego 2017Komentarze (0)

Ostatni tydzień był dla mnie wyjątkowo aktywny.

26 lutego 2017 r. upływał termin na złożenie deklaracji za styczeń, w której musisz dokonać stosownej korekty, jeśli rozliczasz się prewspółczynnikiem. Jeśli próbujesz ustalić, czy musisz liczyć prewspółczynnik zerknij do mojego wpisu Prewspółczynnik – kilka wskazówek po wyroku w sprawie TVP. Znajdziesz tam kilka wskazówek, które pomogą Ci ocenić czy musisz liczyć prewspółczynnik.

Natomiast jeśli wiesz, że musisz go liczyć, to pamiętaj, że na początku roku należy ustalić prewspółczynnik wstępny, który stosujesz przez cały rok. Potem po zakończeniu roku korygujesz go właśnie w deklaracji za styczeń kolejnego roku. Podstawą korekty są dane z rocznego sprawozdania instytucji kultury z wykonania planu. Musisz jednak sprawdzić czy wszystkie kategorie ze sprawozdania należy uwzględnić w kalkulacji ostatecznego prewspółczynnika.

I właśnie tym zajmowałem się w ostatnim tygodniu. Doradzałem jednocześnie kilku instytucjom kultury jak policzyć prewspółczynnik. Wspólnie weryfikowaliśmy, które kategorie przychodów ze sprawozdania należy uwzględniać w kalkulacji ostatecznego prewspółczynnika.

Dlaczego?

Ponieważ tego wymaga wzór wynikający z Rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników.

W praktyce jest on najczęściej stosowany przez instytucje kultury.

Jak policzyć prewspółczynnik?

Posłużmy się wzorem dla państwowych instytucji kultury. Wzór dla samorządowych instytucji kultury jest podobny.

Wygląda on tak:

X=(A x 100)/P

gdzie poszczególne symbole oznaczają:
X ‒ proporcję określoną procentowo, zaokrągloną w górę do najbliższej liczby całkowitej,
A ‒ roczny obrót z działalności gospodarczej zrealizowany przez państwową instytucję kultury,
P ‒ przychody wykonane państwowej instytucji kultury.

Jeśli chcesz wiedzieć, jak policzyć prewspółczynnik, musisz poznać definicję przychodów wykonanych. Jej zrozumienie pozwoli Ci prawidłowo ustalić prewspółczynnik w Twojej instytucji kultury.

Przychody wykonane

Przychodami wykonanymi państwowej instytucji kultury są przychody państwowej instytucji kultury w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, w tym przekazane tej instytucji dotacje, pomniejszone o kwoty zwróconych dotacji, o odsetki od środków na rachunkach bankowych zaliczonych do przychodów z mienia tej instytucji oraz o odszkodowania należne tej instytucji inne niż odszkodowania stanowiące zapłatę, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy – wynikające ze sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego, z których instytucja ta pokrywała koszty swojej działalności wykonując przypisane jej zadania.

Z przychodów wykonanych wyłączone są pewne dodatkowe kategorie (przychody z dostawy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, pomocniczych transakcji nieruchomościowych i finansowych).

Niezbyt jasne?

Niestety definicja ta budzi sporo wątpliwości.

Stosunkowo łatwo możesz ustalić licznik. Musisz w nim uwzględnić cały obrót z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o VAT (zarówno czynności opodatkowane jak i zwolnione).

Trudny mianownik

Znacznie trudniej ustalić co powinien zwierać mianownik. Dana kategoria przychodów powinna być uwzględniona w kalkulacji prewspółczynnika, gdy:
• jest przychodem w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
• wynika ze sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego,
• z przychodów tych instytucja pokrywała koszty swojej działalności wykonując przypisane jej zadania.

Oznacza, to moim zdaniem, że nie musisz uwzględniać wszystkich przychodów z Twojego sprawozdania – tylko te które spełniają powyższe warunki.

Z moich doświadczeń wynika, że jest sporo takich kategorii, których przyporządkowanie do mianownika prewspółczynnika budzi wątpliwości. Dotyczy to np. kosztów amortyzacji środka trwałego sfinansowanego dotacją rozliczanych w ramach pozostałych przychodów operacyjnych (moim zdaniem nie powinny być w mianowniku), niektórych rezerw, kar umownych, rozliczeń z pracownikami, czy różnic kursowych.

Przyjrzyj się więc jeszcze raz swojemu sprawozdaniu i rozważ czy wszystkie Twoje przychody ze sprawozdania spełniają powyższe kryteria. Jeśli tak, musisz uwzględnić je w mianowniku prewspółczynnika. Jeśli nie, to raczej nie powinieneś jej uwzględniać. W sytuacjach wątpliwych  (a jest ich sporo), możesz zwrócić się do organów podatkowych z wnioskiem o interpretację albo skontaktuj się ze mną – na pewno znajdziemy rozwiązanie:)

Miłego dnia!

wakacje w Gminnym Ośrodku Kultury w Łukcie k. Olsztyna

1 marca 2017 r. wchodzi w życie reforma administracji skarbowej, która wprowadzi szereg istotnych dla Ciebie zmian. Jedna z nich dotyczy interpretacji indywidualnych. Obecnie, w zależności od typu podatku oraz siedziby swoje wnioski składasz do jednego z pięciu dyrektorów izb skarbowych wydających interpretacje indywidualne w imieniu Ministra Finansów:

  • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (wniosek składasz do Biura Informacji Podatkowej w Toruniu),
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (wniosek składasz do Biura Informacji Podatkowej w Płocku),
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (wniosek składasz do Biura Informacji Podatkowej w Lesznie),
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (wniosek składasz do Biura Informacji Podatkowej w Bielsku Białej),
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (wniosek składasz do Biura Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim).

Do tych organów swoje wnioski o interpretację indywidualną możesz składać tylko do końca lutego.

Gdzie po 1 marca 2017 r. złożyć wniosek o interpretację?

Od 1 marca 2017 r. interpretacje indywidualne będzie wydawał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Jeśli więc planujesz w marcu złożyć wniosek o interpretację indywidualną, musisz go skierować właśnie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Zmieni się również adres, na który musisz kierować wszelką korespondencję w sprawie interpretacji indywidualnych (także sam wniosek). Od 1 marca 2017 r. swoje wnioski o interpretacje indywidualne kieruj na adres:

Krajowa Informacja Skarbowa

ul. Teodora Sixta 17,

43-300 Bielsko-Biała

Możesz też je wysyłać drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej.

Komunikat Ministra Finansów wskazuje, że już wkrótce na stronach MF znajdziesz wzory wniosków. Spodziewaj się ich raczej na ostatnią chwilę:)

Kilka tygodni temu pojawiły się w prasie informacje o wyroku NSA, w którym wskazano, że nie można rozliczać przychodów z udostępniania wizerunku w ramach działalności gospodarczej (sygnatura II FSK 3873/14). Nie był to pierwszy taki wyrok, ale z niecierpliwością czekałem na jego pisemne uzasadnienie.  Pozwoliło ono poznać dokładną argumentację składu orzekającego w tej sprawie.

No i jest:) Sprawa dotyczyła trenera piłki nożnej J.U., który w ramach współpracy z klubem oprócz obowiązków trenerskich, wykonywał usługi marketingowe obejmujące również przekazanie praw do jego wizerunku.

Pierwsza moja myśl – Sąd nie postarał się przy anonimizacji sprawy 🙂

Jeśli chodzi o meritum, uzasadnienie nie jest zbyt obszerne. Przybliżę Ci teraz jego najważniejszą tezę.

NSA uznał, że prawa do wizerunku trenera udostępnianego dla celów marketingowych i reklamowych mają swoją wartość majątkową. Z tego zaś wynika, że przychody z udostępnienia wizerunku powinny być opodatkowane jako przychody z praw majątkowych (opodatkowane z zastosowaniem skali do 32%) i nie mogą być opodatkowane stawką liniową 19% właściwą dla działalności gospodarczej.

Czy wnioski z tego wyroku można zastosować do udostępnienia wizerunku przez artystów i twórców? Niestety tak.

Jeśli więc uzyskujesz wynagrodzenie za prawa do wizerunku, postaraj się zweryfikować, w jaki sposób je w tej chwili rozliczasz. Opodatkowanie tego wynagrodzenia stawką liniową 19% może być ryzykowne. Przyjrzyj się dokładnie swoim umowom – szereg świadczeń reklamowych obejmuje znacznie więcej czynności niż samo przekazanie praw do wizerunku.

A korzystając z chwili wolnego czasu po raz kolejny odwiedziłem Muzeum Historii Kielc. Nowoczesne z bardzo ciekawą wystawą stałą prezentującą Kielce na przestrzeni wieków. Piękne fotografie obiektów, które z różnych powodów uległy zniszczeniu. Jeśli będziesz w Kielcach, warto tam zajrzeć!